Phân biệt: close, near và nearby

Phân biệt: close, near và nearby

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 07/05/2016

Phân biệt: close, near và nearby

Phân biệt near, close và nearby

 

 

Loại từ và nghĩa/Từ   Near Close Nearby
Tính từ: gần
Nghĩa khoảng cách gần, thời gian ngắn sắp tới khoảng cách trong không gian hoặc thời gian gần vị trí gần, không xa
Vị trí thường không đứng trước danh từ thường không đứng trước danh từ thường đứng trước danh từ
Ví dụ His house is very near. (vị trí)
The conflict is unlikely to be resolved in the near future. (thời gian)
Our new house is close to the school. (vị trí)
As Christmas gets closer, the shops get more and more crowded. (thời gian)
Her mother lived in a nearby town.
Tính từ: gần như, giống như
Nghĩa sắp thành một cái gì đó, một ai đó Không khác gì, có khả năng xảy ra X
Vị trí CHỈ đứng trước danh từ KHÔNG đứng trước danh từ X
Ví dụ The election proved to be a near disaster for the party. The election results were so close they had to vote again. X
Tính từ: thân thiết, gần gũi
Nghĩa dùng để miêu tả độ thân thiết của các thành viên trong gia đình, thường là bố mẹ, anh chị trong nhà thân thiết, chơi thân X
Ví dụ the loss of a child or other near relative
Your near relatives are people who are closely related to you, such as your parents, brothers, or sisters.
Jo is a very close friend.

She is very close to her father.
X
Trạng từ: gần
Nghĩa ở khoảng cách ngắn, ở khoảng thời gian gần gần, không xa ở khoảng cách ngắn so với ai đó, hoặc địa điểm nào đó, không xa
Ví dụ A bomb exploded somewhere near. (vị trí)

The exams are drawing near. (thời gian)
They sat close together. They live nearby.

*Ngoài ra: near còn đóng vai trò là giới từ mang các nghĩa gần, gần như

Các cụm từ chỉ dùng với NEAR: the near future, a near neighbor, a near miss

Các cụm từ chỉ dùng với CLOSE: a close contest, a close encounter, a close call.

CLOSE thường được dùng để miêu tả sự thân thiết cho các mối quan hệ: a close friend, close family, close links. NEAR không dùng theo các này.

Từ khóa close | near and nearby |
x
Chia sẻ
Chia sẻ