Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Chuyên mục: Đề thi tiếng Anh | 27/09/2017

Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án sẽ giúp bạn luyện và ghi nhớ kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn

Dưới đây là bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án. Mời các bạn tham khảo và lưu về thực hành.

=> Bài tập tiếng Anh về thì quá khứ đơn giúp bạn nắm chắc kiến thức

=> Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 16 có đáp án

=> Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 1 có đáp án

Bài tập tiếng Anh ôn tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

I. Add the “-ing” (Thêm đuôi –ing cho các động từ sau)

1. work: ______________

2. play:  ______________

3. reply: ______________

4. hope: ______________

5. make: ______________

6. lie:    ______________

7. go:   ______________

8. show: ______________

9. drive: _______________

10. shop: _____________

II. Complete the sentences (Hoàn thành những câu dưới đây)

1. It (get) ___________ dark. Shall I turn on the light?

2. You (make) _________ a lot of noise. Could you be quieter? I( try) __________ to concentrate.

3. Sue (stay) ____________ at home today.

4. John and Ed (cycle) ___________ now.

5. She (not watch) _____________ TV.

6. I (read) ______________ an interesting book.

7. The cat (play) __________ with the ball.

8. The cat (chase) _____________ the mouse.

9. The students (not be) ____________ in class at present.

10. They haven’t got anywhere to live at the moment. They (live) __________ with friends until they find somewhere.

III. Write the questions. (Đặt câu hỏi với những từ cho sẵn)

1. Collin/ work/ this week ?

_______________________________________

2. what/ you/ do ?

_______________________________________

3. Jel/ drink/ tea/ now ?

_______________________________________

4. Why/ you/ look/ at/ me/ like that?

_______________________________________

5. she/ study ?

______________________________________

6. anybody/ listen/ to the radio/ or/ can/ I/ turn it off ?

______________________________________

7. I/ be/ stupid ?

______________________________________

8. we/ make/ a mistake ?

______________________________________

IV. Read this conversation between Brian and Sarah. Put the verbs into the correct form.

(Đọc đoạn hội thoại giữa Brian và Sarah. Viết lại dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Sarah: Brian! How nice to see you! What (1)___________(you/ do) these days?

Brian: I (2)______________(train) to be a supermarket manager.

Sarah: Really? What’s it like? (3) _____________(you/ enjoy) it?

Brian: It’s all right. What about you?

Sarah   : Well, actually I (4) _______________(not/ work) at the moment. I (5) _________(try) to find a job but it’s not easy. But I’m very busy. I (6) _________(decorate) my flat.

Brian   : (7) ___________(you/ do) it alone?

Sarah   : No, some friends of mine (8) ___________(help) me.

Answers: (Đáp án)

I.

1. working                                     6. lying

2. playing                                      7. going

3. replying                                    8. showing

4. hoping                                      9. driving

5. making                                   10. shopping

II.

1. is getting                                                       6. am reading

2. are making - am trying                                 7. is playing

3. is staying                                                      8. is chasing

4. are cycling                                                    9. are not being / aren't being

5. is not watching / isn't watching                   10. are living

III.

1. Is Collin working this week?

2. What are you doing?

3. Is Jel drinking tea now?

4. Why are you looking at me like that?

5. Is she studying?

6. Is anybody listening to the radio or can I turn it off?

7. Am I being stupid?

8. Are we making a mistake?

IV.

(1) Are you doing

(2) Am training

(3) Are you enjoying

(4) Am not working

(5) Am trying

(6) Am decorating

(7) Are you doing

(8) Are helping

Hy vọng bài tập này sẽ giúp bạn luyện được kiến thức thì hiện tại tiếp diễn. Bạn có thể tham khảo thêm trên đề thi tiếng Anh của English4u để làm các bài tập về ngữ pháp. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

 

x
Chia sẻ
Chia sẻ