Các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng

Các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 15/03/2016

Các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng cần nắm vững để khi làm bài tập đạt kết quả cao.

Trong tiếng Anh có 12 thì cơ bản, mỗi thì có cách sử dụng khác nhau. Phần bài tập về các thì cũng chiếm một phần không nhỏ trong cấu trúc các đề thi, mắm vững phần này thì việc đạt hiệu quả cao sẽ không có gì là khó khăn. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về các thì trong tiếng Anh và cách sử dụng nhé.

1. Thì hiện tại đơn

- Cấu trúc

(+) S + V/ V(s;es) + Object...

(-) S + do/ does not + V ?

(?)  Do/ Does + S + V?

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý không thể phủ nhận được.

+ Để tả năng lực của bản thân.

+ Thói quen ở hiện tại

+ Một hành động xảy ra theo lịch trình và thời gian định sẵn. Thường dùng cho lịch trình của chuyến bay, tàu hỏa.

Ex:

+ The sun rises in the East and set in the West.

+ The train leaves at 7.00 am in the morning.

Các thì trong nằm phần ngữ pháp tiếng Anh

2. Thì hiện tại tiếp diễn

- Cấu trúc

(+) S + is/am/are + Ving

(-) S + is/am/are not + Ving

(?)  Is/Am/ Are + S + Ving ?

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói

+ Thì này không dùng với các động từ cảm giác như: see, hear, like, love…

+ Các trạng từ đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; immediately…

Ex:

+ I’m doing my homework at this time.

3. Thì hiện tại hoàn thành

- Cấu trúc:

(+) S + have/has + PII

(-) S + have/has not + PII

(?) Have/ Has + S + PII

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng nhấn mạnh kết quả ở hiện tại.

+ Diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa xảy ra ở thời điểm không xác định trong quá khứ.

+ Các trạng từ đikèm thì này đó là: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present…

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Cấu trúc:

(+) S + have/has been + Ving

(-) S + have/has been + Ving

 (?) Have/Has + S + been + Ving

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại nhưng vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra trong tương lai.

- Các trạng từ đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for…

Học lý thuyết kết hợp với làm bài tập

5. Thì quá khứ đơn

- Cấu trúc:

(+) S + Ved/ P2 (P2 là cột 2 của Bảng động từ bất quy tắc)

(-) S + didn’t + V

(?) Did + S + V

- Cách sử dụng:

+ Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn thành trong quá khứ.

+ Nhiều hành động xảy ra trong quá khứ cũng dùng thì quá khứ đơn.

+ Dùng trong câu điều kiện loại 2.

+ Trạng từ đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + mốc thời gian trong quá khứ.

 6. Thì quá khứ tiếp diễn

- Cấu trúc:

(+) S + was/ were + Ving

(-) S + was / were not + Ving

(?) Was/ Were + S + Ving

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả các hành động xảy ra tại thời điểm xác định trong quá khứ.

+ Diễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.

7. Thì quá khứ hoàn thành

- Cấu trúc:

(+) S + had + PII

(-) S + had not + PII

(?) Had + S + PII

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ.

+ Diễn tả hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

+ Dùng trong câu điều kiện loại 3.

+ Các trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until...

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Cấu trúc:

(+) S + had been + Ving

(-) S + hadn’t been + ving

(?) Had + S + been + Ving

- Cách sử dụng:

+ Dùng để chỉ hành động đã và đang diễn ra có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ.

+ Dùng với các từ như: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until…

9. Thì tương lai đơn

- Cấu trúc:

(+) S + will/ shall + V

 (-) S + will/ shall not + V

(?)Will / Shall + S + V

- Cách sử dụng:

+ Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước.

+ Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai.

+ Dùng trong câu điều kiện loại 1.

+ Các từ đi kèm: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…

 10. Thì tương lai tiếp diễn

- Cấu trúc

(+) S + will / shall + be + Ving

(-) S + will / shall not + be + Ving

(?) Will / Shall + S + be + Ving

- Cách sử dụng:

+ Đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.

+ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.

Học cùng bạn bè

11. Thì tương lai hoàn thành

- Cấu trúc:

(+) S + will / shall + have + PII

(-) S will/ shall not + have + PII

(?) Will / Shall + S + have + PII

- Cách sử dụng:

+ Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

+ Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

- Cấu trúc:

(+) S + will have been + Ving

(-) S + won’t have been + Ving

(?) Will + S + have been + Ving

- Cách sử dụng:

+ Diễn tả hành động đã và đang xảy ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong tương lai.

+ Dấu hiệu nhận biết: By the time + mệnh đề thời gian ở thì hiện tại; by + ngày/ giờ.

Trên đây là một số cách dùng cơ bản của các thì trong tiếng Anh. Các bạn nên chăm chỉ học và áp dụng thường xuyên nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ