Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 11/03/2016

Các cấu trúc so sánh trong tiếng anh bao gồm so sánh bằng. so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh gồm những dạng nào và sử dụng ra sao. Bạn đã nắm được những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh này chưa.

1. So sánh bằng

- Cấu trúc:

+ S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

+ S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

Chú ý: Danh từ phải có tính tương đương.

Ex:

+ My house is as high as his.

+ My house is the same height as his.

- Để nhấn mạnh so sánh ta thêm much/far. S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

Các dạng so sáng trong tiếng Anh

2. So sánh hơn

- Cấu trúc:

+ Tính từ ngắn: S + V + adj + er + than + N/pronoun

+ Tính từ dài: S + V + more + adj + than + N/pronoun

Chú ý:

+ Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất.(hot --> hotter/hottest)

+ Những tính từ có hai vần, kết thúc bằng chữ "y" thì đổi "y" thành "i" rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất. (happy --> happier/happiest)

+ Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài, một âm gọi là tính từ ngắn. Tuy nhiên, một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng “le","et","ow","er" vẫn xem là tính từ ngắn.

3. So sánh nhất

- Cấu trúc:

+ Tính từ ngắn: S + V + the + adj + est + N/pronoun

+ Tính từ dài: S + V + the most + adj + N/pronoun

Ex:

+She is the tallest girl in the village.

+He is the most gellant boy in class.

4. Các tính từ so sánh bất quy tắc thì học thuộc lòng

- good/better/the best

- bad/worse/the worst

- many(much)/more/the most

- little/less/the least

- far/farther(further)/the farthest(the furthest)

Chú ý các tính từ bất quy tắc

5. So sánh kép

- Cấu trúc:

+ Tính từ ngắn: S + V + adj + er + and + adj + er

+ Tính từ dài: S + V + more and more + adj

Ex:

+ The weather gets colder and colder.

His daughter becomes more and more intelligent.

6. Các dạng so sáng khác

- Cấu trúc

+ The + S + V + the + comparative + S + V (…càng…càng…)

+ The + comparative + S + V the + comparative + S + V.

+ So sánh gấp nhiều lần: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun. (multiple numbers:half/twice/3,4,5...times/Phân số/phần trăm)

Với các cấu trúc này bạn nên luyện tập hàng ngày để sử dụng thành thạo trong viết hoặc nói tiếng Anh nhé. 

x
Chia sẻ
Chia sẻ