Cách dùng “that” trong tiếng Anh

Cách dùng “that” trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 18/05/2016

Nắm rõ cách dùng “that” trong tiếng Anh sẽ giúp bạn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả đó.

“That” và “which” là hai từ mà bạn có thể sử dụng thay thế cho nhau trong tiếng Anh. Tuy nhiên có một số trường hợp chỉ được dùng “that” mà không thể dùng “which”. Sau đây là những trường hợp bạn nên chú ý.

1. Khi câu có “all, little, much, few, everything, none”

Với những câu có từ trên thì dùng “that” mà không dùng “which”.

Ex: There are few books that you can read in this book store.

cach-su-dung-that-trong-tieng-anh

That được sử dụng như thế nào?

2. Khi thay thế người đứng trước

That dùng để thay thế phía trước vừa có người được đề cập đến.

Ex: He asked about the factories and workers that he had visited.

3. Khi câu có tính từ ở cấp so sánh hơn nhất

Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh hơn nhất thì dùng “that” mà không dùng “which”.

Ex: This is the best novel that I have ever read.

4. Nếu muốn thay thế cho định ngữ là số thứ tự

Với từ được thay thế phía trước có định ngữ là số thứ tự thì bạn nên dùng “that” mà không phải “which”.

Ex: The first sight that was caught at the Great Wall has made a lasting impression on him.

5. Phía trước có định ngữ là: “the only, the very, the same, the right”

Với những định ngữ này thì bạn nên lưu ý dùng “that” mà không dùng “which”.

Ex: It is the only book that he bought himself.

cach-su-dung-that-trong-tieng-anh

Nắm rõ cách sử dụng that trong tiếng Anh

6. Từ được thay thế phía trước có định ngữ là “all, every, any, much, little, few, no”

Với những từ này thì dùng “that” mà không dùng “which”.

Ex: You can take any room that you like.

7. Trong những câu nhấn mạnh

It is … that …” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối .

Ex: It is in this room that he was born twenty years ago.

8. Diễn tả ý “giống như….”dùng từ nối “as” không dùng “which”

Ex: Mary was late again, as had been expected.

Việc nắm rõ cách sử dụng “that” và “which” sẽ giúp bạn làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh dễ dàng hơn đó.

x
Chia sẻ
Chia sẻ