Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 04/01/2017

Mời bạn theo dõi thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị.

               Bạn là nhân viên kế toán, bạn có muốn trở thành một nhà quản trị kế toán tài ba không? Nếu muốn thì bạn cần có một trình độ tiếng Anh tốt. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị với thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị ngay bây giờ.

=> Các thuật ngữ tiếng Anh trong kế toán – tài chính

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

=> Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị

– A system of shared values : Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ

– Accounting : Kế Toán

– Accounting equation : phương trình kế toán

– Accumulated : Lũy kế

– Adjusting pay rates : Điều chỉnh mức lương

– Administrator carde/High rank cadre : Cán bộ quản trị cấp cao

– Aggrieved employee : Nhân viên bị ngược đãi

– Air conflict : Mâu thuẩn cởi mở/ công khai

– Allowances : Trợ cấp

– Alternation Ranking method : Phương pháp xếp hạng luân phiên

– Annual leave : Nghỉ phép thường niên

– Application Form : Mẫu đơn ứng tuyển

– Apprenticeship training : Đào tạo học nghề

– Appropriate status symbols : Biểu tượng địa vị phù hợp

– Arbitrator : Trọng tài

– Assessment of employee potential : Đánh giá tiềm năng nhân viên

– Assets : Tài sản

– Audio visual technique : Kỹ thuật nghe nhìn

– Auditing : kiểm toán

– Business entity concept : Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể

– Carrying cost : Chi phí bảo tồn hàng lưu kho

– Cash discounts : chiết khấu tiền mặt

– Certified public accountant (CPA) : Kế toán viên công chứng (CPA)

– Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Cost of goods sold : Giá vốn bán hàng

– Dividends : cổ tức

– Expense mandate : ủy nhiệm chi

– Expenses : Chi phí

– Expenses for financial activities : Chi phí hoạt động tài chính

– Financial accounting : kế toán tài chính

– Financial ratios: Chỉ số tài chính

– Financial statements : báo cáo tài chính

– General and administrative expenses  : Chi phí quản lý doanh nghiệp

– Gross revenue : Doanh thu tổng

– historical cost principle : nguyên tắc giá gốc

– income statement : báo cáo thu nhập

– Intangible fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định vô hình

– Internal auditor : kiểm toán nội bộ

– International Accounting Standards Board : Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế

– Issued capital : Vốn phát hành

– Liabilities : Công nợ

– Long-term borrowings : Vay dài hạn

– Managerial accounting : kế toán quản trị

– Net income : thu nhập ròng

– Net loss : lỗ ròng

– Owner investments : Các khoản đầu tư của chủ sở hữu

– Tangible fixed assets : Tài sản cố định hữu hình

– Treasury stock : cổ phiếu quỹ

– Working capital : Vốn lưu động

– 100 per cent premium payment : Trả lương 100%

Hãy học ngay thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán quản trị để có cơ hội thăng tiến công việc của mình nhé. Học tiếng Anh hằng ngày và đúng phương pháp bạn sẽ phát triển được trình độ tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó chúng tôi xin giới thiệu tới bạn chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh, giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh hiệu quả. Chúc bạn thành công!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ