Những từ vựng tiếng Anh lớp 7 cơ bản nhất

Những từ vựng tiếng Anh lớp 7 cơ bản nhất

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 22/11/2016

Những từ vựng tiếng Anh lớp 7 cơ bản và thông dụng thường gặp trong bài tập và đề thi lớp 7.

Những từ vựng tiếng Anh lớp 7 nào thường gặp nhất. Những từ vựng tiếng Anh lớp 7 nào thường dùng nhất. Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 7 cơ bản nhất theo từng bài học theo chương trình sách giáo khoa tiếng Anh chuẩn.

=> Từ vựng tiếng Anh lớp 6 cần ghi nhớ

=> Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 theo bài học

=> Bảng từ vựng tiếng Anh lớp 9 đầy đủ

Tổng hợp những từ vựng tiếng Anh lớp 7 cơ bản nhất

UNIT 1. BACK TO SCHOOL

- bus stop /bʌs stɒp/ (n) trạm xe buýt

- different /ˈdɪfərənt/ (adj)  khác    .

- distance /ˈdɪstəns/ (n) khoảng cách

- far /fɑr/ (adj/adv) xa  

- means /minz/ (n) phương tiện 

- transport/ˈtrænspɔrt/ (n) sự chuyển chở, vận tải

- miss/mɪs/ (v) nhớ, nhỡ

- nice /naɪs/ (adj) vui    

- fine /faɪn/ (adj) tốt, khỏe

- pretty /ˈprɪti/ (adv)  khá   

 - unhappy /ʌnˈhæpɪ/ (adj) không hài lòng, không vui

- still /stɪl/ (adv) vẫn   

- lunch room  /ˈlʌntʃ rum/(n) phòng ăn trưa 

- parent /ˈpɛərənt/ (n) cha, mẹ 

- market /ˈmɑː.kɪt/(n) chợ   

- movie /ˈmuː.vi/ (n) bộ phim

- survey /ˈsɜrveɪ/  (n) cuộc điều tra

nhung-tu-vung-tieng-anh-lop-7-co-ban-nhat

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 cơ bản

UNIT 2. PERSONAL INFORMATION

- address /əˈdrɛs/ (n) địa chỉ  

- appear /əˈpɪər/ (v) xuất hiện      

- birthday /ˈbɜˌdeɪ/ (n) sinh nhật      

- calendar /ˈkæləndər/ (n) lịch, tờ lịch  

- call /kɔl/(v) gọi, gọi điện thoại  

- date /deɪt/ (n) ngày (trong tháng)  

- except/ɪkˈsɛpt/  (v) ngoại trừ      

- finish /ˈfɪnɪʃ/(v) kết thúc, hoàn thành  

- invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời   

- join /dʒɔɪn/(v) tham gia

- fun /fʌn/(adj/noun) vui, cuộc vui

- moment /ˈmoʊmənt/  (n) khoảnh khắc, chốc lát

- nervous /nɜrvəs/  (adj) lo lắng, hồi hộp

- party /ˈpɑrti/ (n) bữa tiệc

-  worried /ˈwɜrid/ (adj) lo lắng  

 - January  /ˈdʒænjuəri/ (n) tháng một

- February/ˈfebruəri/ (n) tháng hai

- March /mɑːtʃ/(n) tháng ba

- April /ˈeɪprəl/  (n) tháng tư

- May/meɪ/ (n) tháng năm

- June/dʒuːn/(n) tháng sáu

- July /dʒuˈlaɪ/ (n) tháng bảy

- August /ˈɔːɡəst / (n) tháng tám

- September /sepˈtembə(r)/(n) tháng chín

- October /ɒkˈtəʊbə(r)/ (n) tháng mười

- November /nəʊˈvembə(r)/(n) tháng mười một

- December /dɪˈsembə(r)/ (n) tháng mười hai

UNIT 3. AT SCHOOL

- Primary School /ˈpraɪmɛri skul/ n Trường tiểu học      

- Secondary school /ˈsɛkənˌdɛri skul/ (n)  Trường trung học cơ sở     

- High School /haɪ skul/ (n) Trường phổ thông trung học 

- Uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ n  Đồng phục

- Schedule /ˈskɛdʒul/ Lịch trình, chương trình    

- Timetable /ˈtaɪmˌteɪbəl / Thời khóa biểu

- Library /ˈlaɪˌbrɛri/ Thư viện      

- Plan /plænl/ Sơ đồ( Hướng dẫn mượn sách)     

- Index  /ˈɪndeks/ Mục lục( Sách thư viện)   

- Order /ˈɔːdər/ Thứ tự

- Title /ˈtaɪtl/ Tiêu đề 

- Set /set/ Bộ     

- Shelf /ʃelf/ Giá sách

- Area /ˈɛəriə/ Khu vực

- Author/ˈɔθər/ Tác giả 

- Dictionary /ˈdɪkʃəˌnɛri / Từ điển 

- Novel /ˈnɒv.əl/ Truyện, tiểu thuyết

- Rack /ræk/ Giá đỡ 

- Quarter /ˈkwɔː.tər/ 1/4, 15 phút 

- Break  /breɪk/ Giờ giải lao 

- Cafeteria /ˌkæf.əˈtɪə.ri.ə/ Quán ăn tự phục vụ

- Snack /snæk/ Đồ anh nhanh 

- Capital /ˈkæp.ɪ.təl/ Thủ đô 

- Receive  /rɪˈsiːv/  Nhận 

- Show  /ʃoʊ/ Cho thấy      

UNIT 4 BIG OR SMALL?

- Math /mæθ/ Môn toán, toán học

- History  /ˈhɪstəri/ Lịch sử, môn lịch sử

- Music /ˈmjuː.zɪk/ Môn nhạc    

- Geography /dʒiˈɒgrəfi/ Địa lý, môn địa lý   

- Economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ Môn kinh tế 

- Biology /baɪˈɒlədʒi/ Môn sinh học  

- Chemistry /ˈkɛməstri / Môn hóa học

- Physical Education  /ˈfɪzɪkəl ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/ Môn thể dục

- Physics /ˈfɪzɪks / Môn vật lý   

- English /ˈɪŋglɪʃ/ Môn tiếng Anh

UNIT 5 WORK AND PLAY

- Appliance /əˈplaɪəns/ Thiết bị

- Atlas /ˈætləs/ Sách bản đồ 

- Bell /bɛl/ Cái chuông  

- Blindman's bluff /ˈblaɪndˌmænz ˈbʌf/ Trò bị mắt bắt dê    

- Calculator /ˈkælkyəˌleɪtər/ Máy tính      

- Chat /ˈ tʃæt/ Tán gẫu

- Drawing /ˈdrɔɪŋ/  Tranh vẽ      

- Energetic /ˌɛnərˈdʒɛtɪk/ Hiếu động, nhiều năng lượng

- Enjoy /ɛnˈdʒɔɪ/ Yêu thích, thưởng thức     

- Equation /ɪˈkweɪ.ʒən/ Công thức   

- Essay /ˈes.eɪ/ Bài tiểu luận

- Event /ɪˈvɛnt/ Sự kiện 

- Experiment/ɪkˈspɛrəmənt/ Thí nghiệm 

- Famous /ˈfeɪməs/ Nổi tiếng     

- Fix / fɪks/ sửa chữa

- Globe /gloʊb/ Quả địa cầu 

- Household /ˈhaʊsˌhoʊld/ Hộ gia đình 

- Indoors /ɪnˈdɔrz/ Trong nhà   

-  Marbles /ˈmɑrbəlz/ Trò bắn bi   

- Pen pal /penpæl/ Bạn qua thư 

UNIIT 6  AFTER SCHOOL

- Anniversary  /ˌæn əˈvɜr sə ri / Ngày/lễ kỷ niệm     

- Campaign /kæmˈpeɪn/Chiến dịch/ đợt vận động  

- Celebration /ˌselɪˈbreɪʃən/ Sự tổ chức,lễ kỷ niệm

- Collection /kəˈlekʃən/ n  Bộ sưu tập   

- Comic/ˈkɑːmɪk/ Truyện tranh

- Concert /ˈkɒnsət/ Buổi hòa nhạc 

- Entertainment /entəˈteɪnmənt/ Sự giải trí     

- Orchestra/ˈɔːkɪstrə/  Dàn nhạc giao hưởng 

- Paint /peɪnt/ Sơn   

- Pastime /ˈpɑːstaɪm/ Trò tiêu khiển 

- Rehearse /rɪˈhɜːs/ Diễn tập

- Stripe /straɪp/ Kẻ sọc 

- Teenager /ˈtiːnˌeɪdʒər/ Thiếu niên(13-19 tuổi)     

- Volunteer /ˌvɒlənˈtɪər/ Tình nguyện viên   

- Wedding /ˈwedɪŋ/ Lễ cưới 

- Musical Instrument /ˈmjuː.zɪ.kəl ˈɪnstrəmənt/ Nhạc cụ

- Bored /bɔːd/ Buồn chán   

- Healthy /ˈhelθi/ Khỏe mạnh 

- Attend /əˈtend/ Tham dự

- Model/ˈmɒdəl/ Mô hình, mẫu 

UNIT 7 THE WORLD OF WORK

- Coop /kuːp/ Chuồng gà   

- Definitely /ˈdefɪnətli/ Chắc chắn, nhất định 

- Feed /fiːd/ Cho ăn

- Hard /hɑːd/ Vất vả/chăm chỉ     

- Hour /aʊr/ Tiếng, giờ     

- Lazy /ˈleɪ.zi/ Lười biếng   

- Period /ˈpɪə.ri.əd/ Tiết học

- Public holiday /ˈpʌb.lɪk ˈhɒl.ɪ.deɪ/ Ngày lễ 

- Quite /kwaɪt/ Tương đối, khá

- Real /riː.əl/ Thật, thật sự

 - Realize /ˈrɪə.laɪz/ Nhận ra

- Shift/ʃɪft/ Ca làm việc 

- Typical / ˈtɪp.ɪ.kəl/ Điển hình, tiêu biểu

- Vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/ Kỳ nghỉ lễ   

-  Easter /ˈiː.stər/ Lễ Phục Sinh

UNIT 8 PLACES

- Altogether /ˌɔːltəˈgeðər/ Tổng cộng, tính gộp lại      

- Change /tʃeɪndʒ/ Tiền lẻ, tiền thừa    

- Coach /koʊtʃ/ Xe chạy đường dài 

- Cost /kɒst/ Chi phí, có giá là    

- Direction /da ɪˈrekʃən/ Phương hướng 

- Guess /ges/ Sự phỏng đoán

- Mail /meɪl/ Gửi thư 

- Overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ Ở nước ngoài

- Phone card /fəʊn kɑːd/ Thẻ điện thoại 

UNIT 9: AT HOME AND AWAY

- recent /'ri:snt/ (adj) gần đây, mới đây   

- welcome /'welk m/ chúc mừng, chào đón 

- welcome back: chào mừng bạn trở về

- think of  /θiɳk əv/ nghĩ về

- friendly  /'frendli/ thân thiện, hiếu khách

- delicious /di'liʃəs/ ngon 

- quite /kwait/ hoàn toàn     

- aquarium /ə'kweəriəm/ bể/ hồ nuôi cá 

- gift /gift/ quà   

- shark  /ʃɑ:k/ cá mập 

- dolphin /'dɔlfin/ cá heo

- turtle /'tə:tl/ rùa biển

- exit  /‘eksit/(n) lối ra 

- cap /kap/ mũ lưỡi trai 

- poster /'poustə/ áp phích

- crab /krab/ con cua

- seafood /'si:fud/ hải sản, đồ biển     

- diary /'daiəri/ nhật kí 

- rent /rent/ thuê 

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENE

- be in a lot of pain /biː ɪn ǝ ǀɒt ǝv peɪn/đau đớn nhiều 

- be scared of  /biː skeəd ǝv/ sợ     

- cavity /ˈkævəti/ lỗ răng sâu   

- check /tʃek/ kiểm tra

- dentist /ˈdentɪst/  nha sĩ

- difficult /ˈdɪfɪkəlt/ khó khăn     

- explain /ɪkˈspleɪn/ giả thích

- fill /fɪl/ trám, lấp lỗ hổng   

- have an appointment with/hæv ən əˈpɔɪntmənt wɪð/ có cuộc hẹn với     

- healthy /ˈhelθi/ lành mạnh, bổ dưỡng 

- hurt /hɜːt/ làm đau

- keep sb away/kiːp ˈsʌmbədi əˈweɪ/ ngăn ai đến gần

- kind /kaɪnd/ tử tế, tốt bụng 

- loud /laʊd/ to(âm thanh)

- notice /ˈnəʊtɪs/ chú ý

- pain /peɪn/ sự đau đớn   

-patient /ˈpeɪʃnt/ bệnh nhân   

- serious /ˈsɪəriəs/ nghiêm trọng

- smile /smaɪl/ cười 

- sound /saʊnd/  âm thanh     

- strange /streɪndʒ/ lạ lẫm

- toothache /ˈtuːθeɪk/ đau răng

- touch /tʌtʃ/ sờ, đụng, chạm

- unhealthy /ʌnˈhelθi/ không lành mạnh, không bổ dưỡng 

- personal /ˈpɜː.sən.əl/ cá nhân

- hygiene /ˈhaɪ.dʒiːn/ phép vệ sinh

- harvest /ˈhɑː.vɪst/ mùa gặt/thu hoạch 

- all the time/ɔːl ðə taɪm/ luôn luôn     

- shower /ʃaʊəʳ/ vòi tắm hoa sen/tắm bằng vòi hoa sen

- take care of /teɪk keəʳ əv/ săn sóc, trông nom 

nhung-tu-vung-tieng-anh-lop-7-co-ban-nhat

Học từ vựng tiếng Anh lớp 7

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

- check-up /´tʃek¸ʌp/ khám tổng thể 

- medical check-up 'medikə tʃek¸ʌp/ khám sức khỏe tổng thể    

- record /´rekɔ:d/ hồ sơ 

- medical record  'medikə rekɔ:d/ n  hồ sơ bệnh lí

- follow /'fɔlou/v  đi theo  

- temperature /´temprətʃə/ sốt, nhiệt độ

- run/have a temperature: bị sốt

- take one's temperature: đo nhiệt độ  

- normal/'nɔ:məl/ bình thường 

- height /hait/ chiều cao, đỉnh cao

- measure /'meʤə/ đo     

- centimetre/centimeter/'senti,mi:tə/ 1 phân 

- weigh /wei/ cân, cân nặng 

- scale /skeil/ tỉ lệ, cân

- get on /get ɔn/ lên, bước lên

- form /fɔ:m/ mẫu đơn

- medical form /'medikəfɔ:m/ đơn/ giấy khám sức khỏe 

- cover  /'kʌvə/  điền 

- missing information /'misiɳ infə'meinʃn/  thông tin thiếu

- record card/´rekɔ:d kɑ:d/ phiếu hồ sơ   

- forename /´fɔ:¸neim/ tên riêng, tên gọi     

- male /meil/ nam, giống đực

- female /'fi:meil/ nữ, giống cái

UNIT 12:  LET'S EAT!

- Add /æd/  Thêm vào, bổ sung 

- Affect /əˈfekt/ Ảnh hưởng   

- Amount  /əˈmaʊnt/ Số lượng, khối lượng  

- Balanced /ˈbælənst/ Cân đối, cân bằng   

- Bowl /boʊl/ Cái bát  

- Chopstick /ˈtʃɒpstɪk/ Chiếc đũa    

- Cucumber /ˈkjuːkʌmbər/ Quả dưa chuột

- Diet /ˈdaɪət/ Chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng 

- Dirt /dɜːt/ Bụi bẩn

- Dish /dɪʃ/  Món ăn 

- Durian/dʊəriən/  Quả sầu riêng 

- Energy/ˈenədʒi/ Năng lượng 

- Lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/  Phong cách sống     

- Moderate  /ˈmɒdərət/ khiêm tốn, vừa phải, trung bình 

- Pan / pæn/ Cái soong     

- Plate /pleɪt/  Cái đĩa 

- Ripe /raɪp/ Chín 

- Selection /sɪˈlekʃən/ Sự lựa chọn

- Slice /slaɪs/ Lát mỏng, thái lát mỏng     

- Spinach / ˈspɪn.ɪtʃ/ Rau chân vịt

- Spoon /spuːn/ Cái thìa

- Stir-fry /ˈstɜːfraɪ/ Xào   

- Taste /teɪst/ Nếm, có vị/Vị 

- Smell  /smel/ Ngửi, có mùi/Mùi   

UNIT 13:  ACTIVITIES

- teenager /'ti:n,eidʤə/ thanh thiếu niên     

- surprising /sə'praiziɳ/ đáng ngạc nhiên     

- skateboard /´skeit¸bɔ:d/  trượt ván      

- skateboarding /´skeit¸bɔ:diɳ/ môn trượt ván

- roller-skating/'roulə skeitiɳ/ trượt pa-tin (giày trượt có bánh xe ở 4 góc)

- roller- blading /roulə bleidiɳ/ trượt patin (giày trượt có bánh xe dọc ở dưới)

- choice /tʃɔis/ sự lựa chọn  

- choose /tʃu:z/  lựa chọn

- athlectics /æθ'letiks/ môn điền kinh 

- swimmer /'swimə/ người bơi      

- cyclist /'saiklist/ người đi xe đạp

- cycle /'saikl/ đi xe đạp     

- skateboarder /´skeit¸bɔ:də/ người trượt ván

- skillful  /'skilful/ khéo tay

- water safety  /wɔ:tə seifti/ sự an toàn nước     

- kid /kid/ con dê con, đứa trẻ 

- lifeguard  /'laifgɑ:d/ nhân viên bảo vệ, cứu hộ 

- swimming pool /'swimiɳpu:l/  hồ bơi

- stay away /stei ə'wei/ giữ cách xa, tránh xa 

- edge /edʤ/ mé, bìa 

- flag /'flæg/ cờ     

- strict /strikt/ nghiêm ngặt 

- obey /ə'bei/ vâng lời, tuân theo 

- sign /sain/ bảng hiệu     

- be aware of/bi: ə'weə ɔv/ ý thức

UNIT 14: FREE TIME FUN

- Adventure /ədˈventʃər/ Cuộc phiêu lưu

- Band /bænd/ Ban nhạc      

- Cartoon /kɑrˈtun/  Phim hoạt hình

- Character /ˈkærɪktər/ Nhân vật      

- Complete /kəmˈpli:t/ Hoàn thành  

- Contest /ˈkɒntest/ Cuộc thi

- Contestant /kənˈtestənt/ Người dự thi

- Cricket /ˈkrɪkɪt/ Con dế  

- Detective /dɪˈtektɪv/ Thám tử

- Gather /ˈgæð.ər/ Tập hợp

- Import / ɪmˈpɔrt/ Nhập khẩu   

- Mixture /ˈmɪkstʃə/ Sự pha trộn, kết hợp

- Owner /ˈəʊnər/ Người sở hữu

- Perform /pəˈfɔːm/ Biểu diễn     

UNIT 15:  GOING OUT

- amusement/ə'mju:zmənt/ sự giải trí      

- amusement center /ə'mju:zmənt 'sentə/ trung tâm giải trí     

- addictive /ə´diktiv/ (có tính) gây nghiện

- arcade /ɑ:'keid/ khu vui chơi/mua sắm có mái vòm  

- player /'pleiə/ người chơi   

- dizzy /'dizi/ choáng 

- outdoors /'aut'dɔ:z/ ngoài trời     

- indoors /'indɔ:z/ trong nhà     

- develop /di'veləp/ phát triển, mở rộng 

- social skill /'souʃəl skil/ kĩ năng giao tiếp     

- skill /skil/ kĩ năng 

- image /'imiʤ/ hình ảnh

- worldwide /'wə:ldwaid/ rộng khắp thế giới 

- at the same time /ət ðə seim taim/ cùng một lúc, đồng thời     

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

- Ancient /ˈeɪnt ʃənt/ Cổ xưa  

- Attraction /əˈtrækʃən/ Sự hấp dẫn   

- Battle /ˈbætl/ Trận chiến đấu

- Bulb /bʌlb/ Bóng đèn     

- Coral /ˈkɔrəl /  San hô

- Defeat /dɪˈfiːt/ Đánh bại      

- Depend /dɪˈpend/  Phụ thuộc    

- Destination /ˌdestɪˈneɪʃən/ Điểm đến     

- Gramophone /ˈgræməˌfoʊn/ Máy quay đĩa 

- Invention /ɪnˈvent ʃən/ Sáng chế     

- Minority /maɪˈnɒrɪti/ Thiểu số

- Region /ˈriː.dʒən/ Vùng/miền   

- Resort /rɪˈzɔːt/ Khi nghỉ dưỡng

- Show /ʃəʊ/ Buổi trình diễn

- Temple /ˈtempl/ Đền thờ

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 unit 1, unit 2, unit 3 đến unit 16 với các từ cơ bản và thông dụng nhất. Với hệ thống từ vựng theo từng lớp, cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất là bạn nên học theo từng đơn vị bài học hoặc hoặc từ theo chủ đề sẽ tốt hơn.

Học từ vựng tiếng Anh lớp 7 tốt sẽ là nền tảng giúp bạn học tốt chương trình tiếng Anh của các lớp tiếp theo. Các em có thể lưu về máy của mình để luyện tập mỗi ngày nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ