Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 16/11/2016

Giới thiệu hệ thống từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng và những từ vựng thường dùng trong giao tiếp hàng ngày.

Chuyên ngành xây dựng thường sử dụng những từ vựng tiếng Anh nào? Bạn làm trong ngành xây dựng, thường xuyên giao tiếp với đối tác nước ngoài để trao đổi công việc, vậy làm thế nào để có thể nói chuyện với họ mà không bị rào cản bởi ngôn ngữ. Để làm được điều đó, hãy trang bị cho mình vốn từ vựng tiếng Anh thông dụng và cần thiết nhất nhé. Các bạn trong ngành có thể tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng nhé.

=> Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất

=> Nghe từ vựng tiếng Anh cơ bản như thế nào?

=> Phương pháp học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả

Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

- angle brace/angle tie in the scaffold /’skæfəld/: thanh giằng góc ở giàn giáo

- basement of tamped (rammed) concrete /’kɔnkri:t/: móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông

- brick wall /brik wɔ:l/: Tường gạch

- bricklayer /’brik,leiə/: Thợ nề

- bricklayer’s labourer/builder’s labourer /’leibərə/: Phụ nề, thợ phụ nề

- building site /’bildiɳ sait/: Công trường xây dựng

- carcase /’kɑ:kəs/ (cacass, farbric) [ house construction, carcassing]]: khung sườn (kết cấu nhà)

- cellar window (basement window) /’selə ‘windou /: các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm

- chimney /’tʃimni/: ống khói (lò sưởi)

- concrete base course: cửa sổ tầng hầm

- concrete floor: Sàn bê tông

- cover ( boards) for the staircase /’steəkeis/: Tấm che lồng cầu thang

- first floor ( second floor nếu là tiếng Anh Mỹ ): Lầu một (tiếng Nam), tầng hai (tiếng Bắc)

- ground floor (hoặc first floor nếu là tiếng Anh Mỹ): tầng trệt (tiếng Nam), tầng một (tiếng Bắc)

- guard board /gɑ:d bɔ:d /: tấm chắn, tấm bảo vệ

- hollow block wall /’hɔlou blɔk wɔ:l /: Tường xây bằng gạch lỗ (gạch rỗng)

- jamb /dʤæm/: Đố dọc cửa, thanh đứng khuôn cửa

- ledger /’ledʤə/: thanh ngang, gióng ngang (ở giàn giáo)

- lintel /’lintl/ (window head): Lanh tô cửa sổ

- mortar trough / ‘mɔ:tə trɔf/: Chậu vữa

- outside cellar steps: cửa sổ buồng công trình phụ

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-xay-dung

Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

- plank platform /plæɳk ‘plætfɔ:m/ (board platform): sàn lát ván

- platform railing /’plætfɔ:m ‘reiliɳ/: lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)

- putlog /’putlɔg/ (putlock): thanh giàn giáo, thanh gióng

- reinforced concrete lintel: Lanh tô bê tông cốt thép

- scaffold pole /’skæfəld poul/ (scaffold standard): cọc giàn giáo

- scaffolding joint with chain (lashing, whip, bond) mối nối giàn giáo bằng xích (dây chằng buộc, dây cáp)

- upper floor /’ʌpə floor /: Tầng trên

- window ledge /’windou ‘ledʤzz/: Ngưỡng (bậu) cửa sổ

- work platform /wə:k ‘plætfɔ:m / (working platform): Bục kê để xây

- bag of cement /si’ment/: Bao xi măng

- brick /brik/: Gạch

- Trade /treɪd/:  Một ngành nghề, một chuyên ngành

- Specialized trade /speʃ.əl.aɪzd, treɪd/: chuyên ngành

- Soil investigation /sɔɪl/ /ɪn,ves.tɪ.ɡeɪ.ʃən/: thăm dò địa chất

- Soil boring /sɔɪl/ /’bɔ:r.ɪŋ/: khoan đất

- Survey /’sɜ:.veɪ/: khảo sát, đo đạc

- Triangulation /traɪ,æŋ.ɡjʊ’leɪ.ʃən/: Tam giác đạc

- Architecture /’ɑ:r.kɪ.tek.tʃɚ/: Kiến trúc

- Structure /strʌk.tʃər/: kết cấu

- Mechanics /mə’kæn·ɪks/: Cơ khí, cơ khí học

- Electricity /ɪ,lek’trɪs.ɪ.ti/: Điện (nói về tính năng)

- Power /paʊər/: Điện (nói về năng lượng)

- Architectural /,ɑ:r.kɪ’tek.tʃɚ-/: Thuộc về kiến trúc

- Structural /’strʌk.tʃər.əl/: Thuộc về kết cấu

- Mechanical /mə’kæn.ɪ.kəl/:  Thuộc về cơ khí, thuộc về nước

- Electrical /ɪ’lek.trɪ.kəl/: Thuộc về điện

- M&E: Điện – Nước

- Water supply /‘wɔ:tər/ /sə’plai/: Cấp nước

- Plumbing system /’plʌm.ɪŋ/ /’sɪs.təm/: Hệ thống cấp nước

- Water supply system /‘wɔ:tər/ /sə’plai//’sɪs.təm/: Hệ thống cấp nước

- Drainage /’dreɪ.nɪdʒ/: Thoát nước

- Drainage system /’dreɪ.nɪdʒ//’sɪs.təm/: Hệ thống thoát nước

- Storm-water /stɔ:rm//‘wɔ:tər/, rainwater /’reɪn,wɔ:tər/: Nước mưa

- Waste water /weɪst//‘wɔ:tər/: Nước thải

- Sewage /’su:.ɪdʒ/: Nước thải trong cống

- Sewer /sʊər/: Ống cống

- Sewerage /’sʊə.rɪdʒ/: Hệ thống ống cống

- Culvert /’kʌl.vət/: Ống BTCT lớn

- Ventilation /,ven.tɪ’leɪ.ʃən/: Thông gió

- Ventilation system /,ven.tɪ’leɪ.ʃən/ /’sɪs.təm/: Hệ thống thông gió

- Air conditioning /eər/ /kən’dɪʃ.ən/: Điều hòa không khí

- Heating system /’hi:.tɪŋ/ /’sɪs.təm/: Hệ thống sưởi

- Interior decoration /ɪn’tɪə.ri.ər//,dek.ə’reɪ.ʃən/: Trang trí nội thất

- Landscaping /’lænd.skeɪp/: Tạo cảnh ngoại vi

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-xay-dung

Vận dụng từ vựng vào giao tiếp mỗi ngày

Từ vựng tiếng Anh xây dựng về các chức danh trong ngành

- People on site: Người ở công trường 

- Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

- Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị

- Owner /’ounə/: Chủ nhà, Chủ đầu tư

- Contracting officer: Viên chức quản lý hợp đồng

- Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện chủ đầu tư

- Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức quản lý hợp đồng

- Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn 

- Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

- Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú

- Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

- Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình 

- Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao động và môi trường.

- Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo chất lượng

- Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

- Chief of construction group: đội trưởng

- Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng 

- Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

- Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/:  Kỹ sư xây dựng

- Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng dân dụng

- Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

- Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước

- Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước

- Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí 

- Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

- Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

- Surveyor /sə:’veiə/:  Trắc đạt viên, khảo sát viên

- Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán viên

- Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo

- Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

- Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

- Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

- Worker /’wə:kə/: Công nhân

- Mate /meit/: Thợ phụ

- Apprentice /ə’prentis/: Người học việc 

- Laborer: Lao động phổ thông

- Skilled workman: Thợ lành nghề

- Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/: Thợ hồ

- Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

- Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa 

- Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

- Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

- Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

- Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )

- Welder /weld/: Thợ hàn

- Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

- Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

- Main contractor: Nhà thầu chính

- Sub-contractor: Nhà thầu phụ

Với những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dân dụng phía trên, các bạn nên lưu lại để học và luyện tập mỗi ngày nhé. Chắc chắn nếu bạn là người đã đi làm thì những vật dụng xung quanh liên quan đến công việc sẽ không còn xa lạ gì nữa, vì thế hãy cố gắng ghi nhớ tên của đồ vật và vận dụng vào giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn đang là sinh viên đi học thì có thể phần loại vật liệu, đồ dùng theo đặc điểm hoặc chức năng để học từ mới nhé. Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất đó là theo chủ đề và luyện tập hàng ngày.

Hi vọng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng được giới thiệu ở trên sẽ là tài liệu bổ ích cho các bạn học tập và làm việc tốt hơn. Các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh cho mình thông qua nhiều chủ đề khác nữa nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ