Miêu tả giọng nói qua các tính từ trong tiếng Anh

Miêu tả giọng nói qua các tính từ trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/05/2016

Miêu tả giọng nói qua các tính từ trong tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn vận dụng vào bài viết tốt hơn.

Giọng hay, giọng ngân nga, giọng to nhỏ… mỗi loại giọng nói có cách diễn đạt khác nhau bằng các tính từ trong tiếng Anh. Vậy đó là những tính từ nào?

Những tính từ miêu tả giọng nói bằng tiếng Anh

adenoidal /ˈæd.ən.ɔɪdz/  if someone’s voice is adenoidal, some of the sound seems to come through their nose giọng nghẹt mũi, giọng nói khi bịt mũi
appealing /əˈpiː.lɪŋ/  an appealing look/voice shows that you want help, approval, or agreement giọng nói cảm động, van lơn khiến người khác muốn giúp đỡ
disembodied /ˌdɪs.ɪm'bɒd.id/  a disembodied voice comes from someone who you cannot see    giọng nói của một người bạn không thấy
high-pitched        /ˌhaɪˈpɪtʃt/ a high-pitched voice or sound is very high, sometimes loud or unpleasant giọng nói cao, léo nhéo, có thể âm lượng lớn, gây khó chịu

monotonous         

 

 
/məˈnɒt.ən.əs/ this kind of voice is boring and unpleasant due to the fact that it does not change in loudness or become higher/lower giọng nói đều đều, gây ra cảm giác chán, nhạt nhẽo
orotund  /ˈɒrə(ʊ)tʌnd/ an orotund voice is loud and clear giọng to, rõ ràng
breathy /ˈbreθ.i/                 with loud breathing noises vừa nói vừa thở, giọng nói có tiếng thở lớn
nasal /ˈneɪ.zəl/ someone with a nasal voice sounds as if they are speaking through their nose giọng mũi
hoarse /hɔːs/ having a rough voice, often because of a sore throat or a cold giọng nói bị khản vì ốm, đau họng
husky /ˈhʌs.ki/ a husky voice is deep and sounds hoarse (as if you have a sore throat), often in an attractive way giọng nói trầm khàn, ấm áp, hấp dẫn
matter-of-fact   usually used if the person speaking knows what they are talking about (or absolutely think they know what they are talking about) giọng nói quả quyết, chắc chắn
dead /ded/   if someone’s eyes or voice are dead, they feel or show no emotion           giọng nói vô cảm, vô hồn

honeyed                      

 
/ˈhʌn.id/ honeyed words or a honeyed voice sound very nice, but you cannot trust the person who is speaking  giọng nói dễ chịu, ngọt ngào nhưng không đáng tin
grating /ˈɡreɪ.tɪŋ/ a grating voice, laugh, or sound is unpleasant and annoying           giọng nói khó chịu, làm phiền người khác
flat /flæt/ spoken in a voice that does not go up and down; this word is often used for describing the speech of people from a particular region giọng nói bằng phẳng, đều đều (miêu tả giọng nói của vùng nào đó)

brittle 

 
/ˈbrɪt.l̩/ if you speak in a , you sound as if you are about to cry  giọng nói run run sắp khóc
taut  /tɑːt/ a voice that shows someone is nervous or angry giọng nói lo lắng, sợ hãi
toneless /ˈtəʊn.ləs/ not expressing any emotion       giọng nói vô cảm
thin ɪn/  high and unpleasant to listen to  giọng mỏng, eo éo, the thé
wheezy /wiːzi/  a wheezy noise sounds as if it is made by someone who has difficulty breathing      giọng nói khò khè tựa như khó thở
throaty /ˈθrəʊ.ti/ low and rough       giọng trầm, khàn
ringing /rɪŋɪŋ/  very loud and clear          giọng to, rõ, sáng

tremulous       

/ˈtrem.jʊ.ləs/ voice is not steady; for example, because you are afraid or excited giọng nói run run, ngập ngừng
singsong  /ˈsɪŋ.sɒŋ/ voice rises and falls in a musical way   nói như hát, giọng nói ngân nga
quietly /ˈkwaɪət.li/ in a soft, quiet voice        giọng nói nhỏ, nhẹ
penetrating /ˈpen.ɪ.treɪ.tɪŋ/ a penetrating voice is so high or loud that it makes you slightly uncomfortable giọng nói chói tai
silvery /ˈsɪl.vər.i/ this voice is clear, light, and pleasant giọng nói sáng, rõ ràng, dễ chịu
wobbly /ˈwɒb.l̩.i/ if your voice is wobbly, it goes up and down, usually because you are frightened, not confident, or are going to cry  giọng nói không ổn định, dao động vì sợ hãi, sắp khóc
rough /rʌf/    not soft and is unpleasant to listen to   giọng nói thô lỗ, cộc cằn   

Từ vựng tiếng Anh rất phong phú và đa dạng, bạn có thể tham khảo những từ trên để sử dụng cho phù hợp trong từng hoàn cảnh nhé.

 

x
Chia sẻ
Chia sẻ