Các thuật ngữ Anh văn sinh học

Các thuật ngữ Anh văn sinh học

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 24/03/2017

Các thuật ngữ Anh văn sinh học sẽ hữu ích cho các bạn khi làm việc trong lĩnh vực liên quan đến sinh học

               Bạn làm việc trong lĩnh vực liên quan đến sinh học, bạn cũng muốn học tiếng Anh để phát triển sự nghiệp. Trước tiên hãy cùng học từ vựng tiếng Anh qua bài viết các thuật ngữ Anh văn sinh học.

=> Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học (Phần 1)

=> Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học (Phần 2)

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề nguyên vật liệu

Các thuật ngữ Anh văn sinh học

- Active transport: Vận chuyển tích cực

- Alga: Tảo

- Allele: Alen

- Anaphase: Kì sau

- Antibody: Kháng thể

- Antigen: Kháng nguyên

- Organelle: Bào quan

- Artery: Động mạch

- Artificial selection: Chọn lọc nhân tạo

- Asexual reproduction: Sinh sản vô tính

- Atrium: Tâm nhĩ

- Back cross: Lai phân tích

- Bacterium: Vi khuẩn

- Biodiversity: Đa dạng sinh học

- Brain: Não

- Cancer: Bệnh ung thư

- Cell: Tế bào

- Cell division: Phân chia tế bào

- Cell wall: Vách tế bào

- Central vacuole: Không bào trung tâm

- Centriole: Trung tử

- Centromere: Tâm động

- Chloroplast: Lục lạp

- Chromosome: Nhiễm sắc thể

- Chromosome mutation: Đột biến nhiễm sắc thể

- Circulation system: Hệ tuần hoàn

- Commensalism: Hội sinh

- Community: Quần xã

- Complete dominance: Trội hoàn toàn

- Cross (v): Lai

- Crossing over: Trao đổi chéo

- Cytoplasm: Nguyên sinh chất

- Cytoskeleton: Bộ xương tế bào

- Daughter cells: Tế bào chị em (kết quả của nguyên phân)

- Differentiation: Biệt hóa

- Digestive system: Hệ tiêu hóa

- Diploid cell: Tế bào lưỡng bội

- Diversity: Đa dạng

- DNA replication: Tái bản ADN

- Dominant trait: Tính trạng trội

- Duodenum: Tá tràng

- Ecological niche: Ổ sinh thái

- Ecology: Sinh thái học

- Ecosystem: Hệ sinh thái

- Embryo: Phôi

- Embryo sac: Túi phôi

- Endoplasmic reticulum: Lưới nội chất

- Epithelium: Biểu mô

- Exon: Vùng mã hóa

- Extinction: Tuyệt chủng

- Facilitated diffusion: Khuếch tán được làm dễ

- Fertilization: Thụ tinh

- Food chain: Chuỗi thức ăn

- Food web: Lưới thức ăn

- Functional unit: Đơn vị chức năng

- Gamete: Giao tử

- Gene: Gen

- Gene expression: Biểu hiện gen

- Gene mutation: Đột biến gen

- Genetic material: Vật chất di truyền

- Golgi body: Bộ máy Golgi

- Haploid cell: Tế bào đơn bội

- Heterotrophic organism: Sinh vật dị dưỡng

- Heterozygote: Dị hợp tử

- Homologous chromosomes: Nhiễm sắc thể tương đồng

- Homozygote: Đồng hợp tử

- Hybrid: Con lai

- Ileum: Hồi tràng

- Immunity system: Hệ miễn dịch

- Incomplete dominance: Trội không hoàn toàn

- Interphase: Kì trung gian

- Intron: Vùng không mã hóa

- Invertebrate: Động vật không xương sống

- Large intestine: Ruột già

- Lysosome: Lysosom (tiêu thể)

- Macroevolution: Tiến hóa lớn

- Macromolecule: Đại phân tử

- Mammalian: Động vật hữu nhũ

- Marrow cell: Tế bào tủy xương

- Meiosis: Giảm phân

- Mendelian law: Định luật Mendel

- Meristem: Mô phân sinh

- Messenger RNA: mARN (ARN thông tin)

- Metabolism: Sự trao đổi chất

- Metaphase: Kì giữa

- Microevolution: Tiến hóa nhỏ

- Mitochondrion: Ti thể

- Mitosis: Nguyên phân

- Molecule: Phân tử

- Plasma membrane: Màng tế bào

- Mutation: Đột biến

- Mutualism: Thuyết hỗ sinh

- Natural selection: Chọn lọc tự nhiên

- Nervous system: Hệ thần kinh

- Neuron: Tế bào thần kinh

- Nuclear envelop: Màng nhân

- Nucleic acid: Acid nucleic

- Nucleotide: Nucleotid

- Nucleus: Nhân

- Oncogene: Gen tiền ung thư

- Organ: Cơ quan

- Organ system: Hệ cơ quan

- Osmosis: Thẩm thấu

- Pancreas: Tuyến tụy

- ParasiteSinh vật kí sinh

- Parasitic: Kí sinh

- Parasitism: Sự kí sinh

- Passive transport: Vận chuyển bị động

- Photoautotrophic organism: Sinh vật tự dưỡng

- Photosynthesis: Quang hợp

- Phloem: Mạch rây

- Pollen grain: Hạt phấn

- Pollination: Thụ phấn

- Population: Quần thể

- Primary consumer: Sinh vật tiêu thụ sơ cấp

- Primary producer: Sinh vật sản xuất sơ cấp

- Prophase: Kì đầu

- Protist: Nguyên sinh vật

- Receptor: Thụ quan

- Recessive trait: Tính trạng lăn

- Recombinant DNA: ADN tái tổ hợp

- Recombinant DNA technology: Công nghệ ADN tái tổ hợp

- Regulation gene: Gen điều hòa

- Reproduction: Sinh sản

- Reproduction system: Hệ sinh sản

- Reproductive cell: Tế bào sinh sản

- Reproductive isolation: Cách li sinh sản

- Respiration system: Hệ hô hấp

- Restriction enzymes (RE): Enzym giới hạn

- Ribosome: Ribosom

- Ribosome RNA: rARN (ARN ribosom)

- Rough endoplasmic reticulum: Lưới nội chất nhám

- Salivary glands: Tuyến nước bọt

- Secondary consumer: Sinh vật tiêu thụ thứ cấp

- Secondary structure: Cấu trúc  bậc hai, cấu trúc thứ cấp

- Secretion system: Hệ bài tiết

- Segregation law: Định luật phân li

- Semi conservative replication: Nhân đôi theo cơ chế bán bảo tồn

- Sex chromosome: Nhiễm sắc thể giới tính

- Sex linkage: Liên kết giới tính

- Sexual reproduction: Sinh sản hữu tính

- Small intestine: Ruột non

- Smooth endoplasmic reticulum: Lưới nội chất trơn

- Somatic cell: Tế bào sinh dưỡng

- Species: Loài

- Specialization: Biệt hóa

- Sperm: Tinh trùng

- Stem cell: Tế bào gốc

- Structural unit: Đơn vị cấu trúc

- Structure gene: Gen cấu trúc

- Succession: Diễn thế

- Symbiosis: Cộng sinh

- Tissue: Mô

- Tonoplast: Màng không bào

- Trait: Tính trạng

- Transcription: Phiên mã

- Transfer RNA: tARN (ARN vận chuyển)

- Translation: Dịch mã

- Unspecialized cell: Tế bào chưa biệt hóa

- Vascular system: Hệ mạch

- Vein: Tĩnh mạch

- Ventricle: Tâm thất

- Vertebrate: Động vật có xương sống

- Xylem: Mạch gỗ

- Yeast: Nấm men

Hy vọng các thuật ngữ Anh văn sinh học sẽ hữu ích cho các bạn. Hãy học chăm chỉ và nghiên cứu cách học từ vựng tiếng Anh để việc tiếp thu hiệu quả nhất. Chúc bạn học tập tốt!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ