Từ vựng tiếng Anh về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội

Từ vựng tiếng Anh về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 22/12/2016

Hãy bổ sung vào kho từ vựng của bạn những từ vựng tiếng Anh về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội nhé

                Xã hội ngày nay nhiều vấn đề diễn ra khiến chúng ta phải quan tâm. Sau đây English4u xin chia sẻ từ vựng tiếng Anh về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội để các bạn có thể tìm hiểu chuyên sâu hơn về các vấn đề xã hội và học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả hơn.

=> Từ vựng tiếng Anh về chủ đề hôn nhân

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

=> Từ vựng tiếng Anh về chủ đề tết nguyên đán

Từ vựng tiếng Anh về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội

- Abortion /əˈbɔːrʃn/: Tình trạng nạo phá thai

- Brain drain /breɪn dreɪn/: Tình trạng chảy máu chất xám

- Bureaucracy /bjʊˈrɑːkrəsi/: Thói quan lieu

- Child abuse /tʃaɪld əˈbjuːs/: Lạm dụng trẻ em

- Civil rights /ˈsɪvl raɪts/: Quyền công dân=> Civil rights include freedom, equality in law and in employment, and the right to vote: quyền công dân bao gồm tự do, bình đẳng trong pháp luật và việc làm, và quyền bầu cử

- Cohabitation /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/: Sống thử

- Corruption /kəˈrʌpʃn/: Nạn tham nhũng=> He strongly attacked corruption and favoritism in the government: anh ta phản đối mạnh mẽ tham nhũng và thiên vị trong chính phủ

- Domestic Violence /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/: Bạo lực gia đình=> Poverty, cultural factors, anger, stress, and depression often are thought to cause domestic violence: đói nghèo, các yếu tố về văn hóa, sự tức giận, căng thẳng, áp lực thường là nguyên nhân dẫn đến nạn bạo lực trong gia đình

- Food security /fuːd səˈkjʊrəti/: An ninh lương thực

- Homelessness /ˈhoʊmləsnəs/: Tình trạng vô gia cư

- Human rights /ˈhjuːmən raɪts/: Nhân quyền

- Human trafficking /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/: Nạn buôn người

- Illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/: Nạn mù chữ

- Juvenile Delinquency /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi/: Tội phạm vị thành niên

- Malnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Tình trạng suy dinh dưỡng

- National sovereignty /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/: Chủ quyền quốc gia

- Population aging /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/: Sự già hóa dân số

- Poverty /ˈpɑːvərti/: Cảnh nghèo đói

- Prostitution /ˌprɑːstəˈtuːʃn/: Nạn mại dâm

- Racism /ˈreɪsɪzəm/: Nạn phân biệt chủng tộc

- Same-sex marriage /seɪm seks ˈmærɪdʒ/: Hôn nhân đồng tính

- Smuggling /ˈsmʌɡlɪŋ/: Nạn buôn lậu=> The murdered man is thought to have been involved in drug smuggling: Người đàn ông bị sát hại được cho là đã được tham gia buôn lậu ma túy

- Social inequality /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/: Bất bình đẳng xã hội

- Social welfare /ˈsoʊʃl ˈwelfer/: Phúc lợi xã hội

- Suicide /ˈsuːɪsaɪd/: Sự tự tử=> Japan’s suicide rate is twice that of the United States; more than 30,000 people a year kill themselves in Japan.( tỉ lệ tự tử ở Nhật cao gấp 2 lần ở Mỹ; hơn 30 nghìn người mỗi năm tự tử ở Nhật)

- Tax evasion /tæks ɪˈveɪʒn/: Trốn thuế

- Teen pregnancy /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/: Mang thai vị thành niên

- Terrorism /ˈterərɪzəm/: Hiểm họa khủng bố

- Unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/: Nạn/Tình trạng thất nghiệp

Trên đây là các từ vựng tiếng Anh về các vấn đề nóng bỏng trong xã hội vô cùng bổ ích, hãy nhanh tay bổ sung vào kho từ vựng và luyện từ vựng theo chủ đề này cho thành thạo nhé. Để đạt hiệu quả cao khi học từ vựng bạn có thể tham khảo ở chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của English4u nhé. Chúc bạn một ngày vui vẻ!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ