Hệ thống và giải thích ngữ pháp tiếng Anh

Hệ thống và giải thích ngữ pháp tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 06/04/2016

Hệ thống và giải thích ngữ pháp tiếng Anh giúp bạn nắm vững kiến thức và sử dụng chính xác hơn.

Nhắm giúp các bạn hệ thống ngữ pháp tiếng Anh một cách khoa học hơn, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất giúp bạn có thêm niềm đam mê trong việc học tiếng Anh.

1. Từ loại

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ đó đề cập đến đối tượng xác định hay không xác định.

- Tính từ: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện.

- Trạng từ: dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.

- Mạo từ xác định (Definite Article): Hình thức của Mạo từ xác định (Definite Article) - THE

- Danh từ (nouns): Tiếng Anh có 4 loại danh từ: Danh từ chung(Common nouns), Danh từ riêng (Proper nouns), Danh từ trừu tượng (Abstract nouns), Danh từ tập hợp(Collective nouns)

Hệ thống ngữ pháp tiếng Anh

- Đại danh từ (Pronouns): dùng để thay thế cho danh từ.

- Động từ: là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó.

- Liên từ: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.

- Tính từ sở hữu/Đại từ sở hữu: Tính từ sở hữu (My,Your,His,Her,Its,Our,Their) Đại từ sở hữu (Mine, Yours, His, Hers, Its, Ours, Theirs)

- Đại từ phản thân: Myself, Yourself, Himself, Herself, Itself, Ourselves, Yourselves, Themselves

- Tính từ bất định - Đại từ bất định: One, many, much, several etc.

- Đại từ và tính từ nghi vấn: Who (đại từ), Whom (đại từ), What (đại từ và tính từ), Which (đại từ và tính từ), Whose (đại từ và tính từ)

- Đại từ nhân xưng: Cách dùng Đại từ nhân xưng I/You/He/She/It/We/They

- Đại từ và tính từ chỉ định: Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives), Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

- Đại từ quan hệ: Who, Whom, Which, When, Where, That, Whose, Of which, Why.

- Thán từ - Interjections: Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó...

2. Các thì trong tiếng Anh

- Tiếng Anh có 12 và nắm rõ cách dùng các thời/thì như hiện tại thường (present simple), quá khứ thường (simple past), tương lai (future), hiện tại hoàn thành (present perfect), quá khứ hoàn thành (past perfect) etc…

- Thì hiện tại (Present): Hiện tại đơn giản (Simple Present, Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), Hiện tại hoàn thành (Present Perfect), Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

- Thì quá khứ (Past): Quá khứ đơn giản (Simple Past), Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous), Quá khứ hoàn thành (Past Perfect), Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

- Thì tương lai (Future): Tương lai đơn giản (Simple Future), Tương lai tiếp diễn (Future Continuous), Tương lai hoàn thành (Future Perfect), Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

Các thì trong tiếng Anh: Câu điều kiện (Conditionals): Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả. 

Học theo hệ thống sẽ tốt hơn rất nhiều

3. Đơn vị câu

- Câu (Sentences): Câu là một nhóm từ tạo thành nghĩa đầy đủ, và thường được kết thúc bởi dấu chấm (.)(hoặc chấm than (!), hai chấm (:), hỏi chấm (?) ...).

- Câu bị động (Passive Voices): Bị (Thụ) động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động.

- Câu trực tiếp - Câu gián tiếp (Dicrect and Indirect Speeches): Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng.

- Câu hỏi đuôi: Tag questions

- Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh (Inversions): Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện hiện tượng "Đảo ngữ".

Những giải thích ngữ pháp tiếng Anh trên hi vọng sẽ giúp bạn hệ thống lại ngữ pháp tiếng Anh để từ đó có phương pháp học phù hợp với hiệu quả nhất.

x
Chia sẻ
Chia sẻ