Đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 25/05/2016

Đại từ quan hệ trong tiếng Anh gồm who, which, that, whose. Đưới đây là cách sử dụng là lưu ý khi sử dụng đại từ quan hệ.

Đại từ được dùng để nối các mệnh đề trong tiếng Anh với nhau, vì vậy đại từ có vai trò quan trọng. Trong bài viết này, English4u sẽ chỉ ra các đại từ quan hệ trong tiếng Anh và những điều cần lưu ý khi sử dụng giúp bạn nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.

dai-tu-quan-he-trong-tieng-anh

Đại từ quan hệ trong tiếng Anh được sử dụng như thế nào?

1. Đại từ quan hệ Who trong tiếng Anh

- Đại từ này làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

- Có thể thay thế cho danh từ chỉ người

- Cấu trúc: …N (person) + WHO + V + O

2. Đại từ quan hệ Whom trong tiếng Anh

- làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ chỉ người

- Cấu trúc: …..N (person) + WHOM + S + V

3. Đại từ quan hệ That

- Đại từ này có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định.

* Các trường hợp thường dùng “that”:

- khi đi sau các hình thức so sánh nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

- khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

* Các trường hợp không dùng that:

- trong mệnh đề quan hệ không xác định

- sau giới từ

dai-tu-quan-he-trong-tieng-anh

Những lưu ý nào cần chú ý khi sử dụng đại từ quan hệ

4. Đại từ quan hệ Which

- Đại từ which được dùng là chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

- Có thể thay thế cho danh từ chỉ vật.

- Cấu trúc:

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

5. Đại từ quan hệ Whose

- Đại từ này dùng để chỉ người hoặc vật, thay thế cho các từ như her, his, their, hoặc hình thức ‘s

- Cấu trúc: ...N (person, thing) + WHOSE + N + V….

6. Trường hợp lược bỏ WHO, WHICH, WHOM...

- Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ (whose không được bỏ).

Ex: This is the book which I buy.

- Nếu trong câu có giới từ như sau thì không thể lược bỏ được which.

Ex: This is the house in which I live.

Từ khóa noi dung danh cho seo |
x
Chia sẻ
Chia sẻ