Những cụm từ tiếng Anh đi với “job”

Những cụm từ tiếng Anh đi với “job”

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 14/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh đi với “job” sẽ rất cần thiết cho bạn vì sẽ thường xuyên sử dụng giao tiếp trông công việc

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên giao tiếp đến công việc của mình hay của người khác. Do đó, bạn thường xuyên sử dụng từ “job” trong câu nói. Để nói tiếng Anh tự tin và lưu loát hơn bạn nên học những cụm từ tiếng Anh đi với “job” sau đây.

=> Những cụm từ tiếng Anh thông dụng giao tiếp trong công việc

=> 50 cụm từ tiếng Anh bày tỏ niềm tin, sự ủng hộ của cha mẹ nói với con cái

=> Những cụm từ tiếng Anh diễn tả sức khỏe và con số

Những cụm từ tiếng Anh đi với “job”

- Apply for a job (v) – /əˈplʌɪfɔː ə dʒɒb/: nộp đơn xin việc

- Change jobs (v) – /tʃeɪn(d)ʒ dʒɒbz/: thay đổi công việc

- Create jobs (v) – /kriːˈeɪt dʒɒbz/: tạo công ăn việc làm

- Dead-end job (n) – /ˌdɛd ˈɛnd dʒɒb/: công việc không có cơ hội thăng tiến/ phát triển

- Demanding job (n) – /dɪˈmɑːndɪŋ dʒɒb/: công việc yêu cầu cao

- Good job (n) – /ɡʊd dʒɒb/: làm tốt lắm

- Have a job as (v) – /hav ə dʒɒb əz/: làm việc như là (nghề nghiệp)

- Job (n) – /dʒɒb/ – công việc

- Job description (n) /ˈdʒɑːb dɪskrɪpʃn/: sự mô tả công việc

- Job hunter (n) –  /ˈdʒɑːb hʌnə(r) /: người tìm việc làm

- Job interview (n) – /ˈdʒɑːb ˈɪntərvjuː/: cuộc phỏng vấn xin việc

- Job satisfaction (n) – /dʒɒb satɪsˈfakʃ(ə)n/: sự thỏa mãn về công việc

- Job seeker (n) – /ˈdʒɑːb siːkər/: người tìm việc làm

- Job sharing (n) – /ˈdʒɑːb ʃerɪŋ/: sự chia sẻ công việc (một việc nào đó cần nhiều người làm)

- Jobless (adj) – /ˈdʒɑbləs/: thất nghiệp

- Permanent job (n) – /ˈpəːm(ə)nənt dʒɒb/: công việc lâu dài

- Steady job (n) – /ˈstɛdi dʒɒbs/: công việc ổn định

- Top job (n) – /tɒp dʒɒb/: công việc hàng đầu

Ví dụ:

- What kind of job are you doing?

=> Bạn đang làm công việc gì thế?

- I have a job as a chef.

=> Tôi làm đầu bếp.

- I’m jobless now. I need to apply a job.

=> Tớ đang thất nghiệp đây. Tớ cần phải đi xin việc.

- I did read the job description. I think that is not a demanding job and I could do it well.

=> Tớ đã đọc mô tả công việc. Tớ nghĩ công việc đó không đòi hỏi cao, tớ có thể làm tốt.

Lưu về và học chăm chỉ nhé, những cụm từ này rất quan trọng đối với bạn vì thế đừng bỏ qua. Bên cạnh đó hãy tham khảo thêm chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh trên website của English4u với nhiều cách học hiệu quả và những chủ đề từ vựng hữu ích. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này và chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ