Bài tập về các thì trong tiếng Anh

Bài tập về các thì trong tiếng Anh

Chuyên mục: Bí quyết học tập | 18/07/2016

Tổng hợp bài tập về thì trong tiếng Anh gồm 12 thì giúp bạn củng cố lại kiến thức sử dụng mỗi thì và luyện tập hàng ngày.

Các thì trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà bất kỳ ai học tiếng Anh đều phải nắm được. Sử dụng đúng các thì trong từng văn cảnh cụ thể sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh tốt hơn. Để củng cố lại kiến thức của chủ điểm này, sau đây English4u sẽ tổng hợp và giới thiệu tới các bạn bài tập về các thì trong tiếng Anh để các bạn tham khảo và luyện tập ở nhà tốt hơn.

bai-tap-ve-cac-thi-trong-tieng-anh

Các thì trong tiếng Anh sử dụng như thế nào?

1. Bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh dùng để:

- Nói về sự thật hiển nhiên, chân lý hay những hiện tượng khoa học luôn đúng.

- Diễn tả thói quen, hành động.

- Dùng trong lịch trình thời gian biểu cụ thể

- Một số trạng từ chỉ thời gian thường đi kèm: alway, usually, often, sometimes, occationally, seldom

Bài tập về thì hiện tại đơn

Chọn dạng đúng của từ

1. I catch/catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/wears a white coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/teaches students.

bai-tap-ve-cac-thi-trong-tieng-anh

Bài tập về các thì trong tiếng Anh

Đáp án

1. catch

2. wears

3. drink

4. goes

5. has

6. cut

7. watches

8. teaches

Download bài tập đầy đủ kèm đáp án về bài tập thì hiện tại đơn tại đây.

2. Bài tập thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Thì hiện tại hoàn thành dùng để chỉ:

- Hành động xảy ra tại thời điểm không xác định trong quá khứ:

- Hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn có kết quả ở hiện tại

- Hành động vừa mới xảy ra, kinh nghiệm bản thân

Thì quá khứ đơn dùng để chỉ:

- Sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ

- Thói quen, hành động xảy ra thường xuyên trong quá khứ

- Chuỗi hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ

bai-tap-ve-cac-thi-trong-tieng-anh

Thực hành nhiều qua các bài tập về thì

Bài tập: Chia câu sau theo thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

1. I (not work) today.

2. We (buy)..............a new lamp.

3. We (not / plan)..............our holiday yet.

4. Where (be / you) ?

5. He (write)..............five letters.

6. It/ be/ cloudy/ yesterday.

7. In 1990/ we/ move/ to another city.

8. When/ you/ get/ the first gift?

9. She/ not/ go/ to the church/ five days ago.

10. How/ be/ he/ yesterday?

Đáp án

1. I have not worked today.

2. We have bought a new lamp.

3. We have not planned our holiday yet.

4. Where have you been ?

5. He has written five letters.

6. It was cloudy yesterday.

7. In 1990, we moved to another city.|In 1990 we moved to another city.

8. When did you get the first gift?

9. She did not go to the church five days ago.|She didn't go to the church five days ago.

10. How was he yesterday?

Download toàn bộ bài tập về thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành kèm đáp án tại đây.

bai-tap-ve-cac-thi-trong-tieng-anh

Ghi nhớ cách sử dụng qua việc làm nhiều bài tập

3. Thì hiện tại tiếp diễn

Sử dụng khi:

- Hành động đang xảy ra ở thời điểm nói

- Diễn tả hàng động mang tính tạm thời

- Kế hoạch được sắp sẵn lịch

Download toàn bộ bài tập về thì hiện tại tiếp diễn kèm đáp án tại đây.

Download toàn bộ bài tập về thì quá khứ tiếp diễn kèm đáp án tại đây.

Download toàn bộ bài tập về thì quá khứ hoàn thành kèm đáp án tại đây.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài tập tổng hợp về thì tại đây.

Phương pháp học tốt nhất nếu muốn nắm rõ cách sử dụng của các thì đó là làm thật nhiều bài tập ngữ pháp liên quan đến các thì. Bạn có thể tham khảo nhiều bài tập trên trang English4u để luyện tập hàng ngày nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ