Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Chuyên mục: Lớp 7 | 12/07/2016

Hệ thống bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức về tiếng Anh một cách hệ thống nhất.

Cách học giúp các em củng cố lại kiến thức một cách hệ thống và khoa học đó là làm các bài tập theo chủ điểm. Với kiến thức tiếng Anh lớp 7, các em học sinh có thể tìm các bài tập liên quan về ngữ pháp tiếng Anh như chia thì, sử dụng giới từ, danh từ… hoặc các bài tập liên quan đến từ vựng để làm.

bai-tap-tieng-anh-lop-7-co-dap-an

Giới thiệu các bài tập tiếng Anh lớp 7 kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án chuẩn

Ví dụ với bài tập tiếng Anh lớp 7 về giới từ, học sinh sẽ được tiếp xúc với các loại giới từ khác nhau và cách sử dụng trong từng trường hợp cụ thể. Có những trường hợp dùng giới từ at, nhưng trong trường hợp khác lại sử dụng giới từ in. Vì vậy để làm bài tập tốt, các bạn sẽ phải nắm vững kiến thức về cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh.

1. Lan’ll have a party …………………. Friday evening.

2. Would you like to come ……….my house …………lunch?

3. She takes care ………….her family.

4. She works ………a local supermarket.

5. My mother works……………the field………….my father.

6. Does your father work ………….. Hanoi?

7. David is good ……………….. Math.

8. What do you do ………….your free time?

9. Are you interested …………..sports?.

10. There’s a good film …………..    ……… the moment.

11. Thanks ……….. your letter.

12. I’ll see my mom and dad …………….. their farm.

13. We have to work hard ……….home and…………….school

14. We’ll visit her ……….Christmas.

15. Are you tired …………..watching TV?

16. She often brings them …………… school.

17. He works ……….a factory.

18. We always go to Ha Long Bay ……….vacation.

bai-tap-tieng-anh-lop-7-co-dap-an

Luyện tập tiếng Anh hàng ngày

Hay với các bài tập chia động từ theo thì trong tiếng Anh, các bạn phải nắm được cách sử dụng của từng thì, cấu trúc như thế nào. Tiếp đó xét câu văn trong từng văn cảnh cụ thể, như vậy mới có thể làm đúng các bài tập đã cho.

Ví dụ:

1. I (learn) English for seven years now.

2. But last year I (not / work) hard enough for English, that's why my marks (not / be) really that good then.

3. As I (pass / want) my English exam successfully next year, I (study)  harder this term.

4. During my last summer holidays, my parents (send) me on a language course to London.

5. It (be) great and I (think) I (learn) a lot.

6. Before I (go) to London, I (not / enjoy) learning English.

7. But while I (do) the language course, I (meet) lots of young people from all over the world.

8. There I (notice) how important it (be) to speak foreign languages nowadays.

9. Now I (have) much more fun learning English than I (have) before the course.

10. At the moment I (revise) English grammar.

11. And I (begin / already) to read the texts in my English textbooks again.

Với 2 dạng bài tập mà chúng tôi giới thiệu phía trên, bạn nên bấm thời gian để làm và so sánh với đáp án dưới đây. 

Phần giới từ

1. on

2. to - for

3. of

4. in

5. in/with

6. in

7. at

8. in 

9. in

10. on - at

11. for

12. on

13. at - at

14. at

15. of

16. to

17. in

18. on

Phần bài tập về thì

1. have been learning

2. was not working/were not

3. want to pass/am going to study

4. sent

5. was/think/have learned

6. went/had not enjoyed

7. was doing/met

8. noticed

9. have/had

10. am revising

11. have already begun

Ngoài ra, các em có thể download các bài tập và đề thi kèm đáp án dưới đây theo từng chủ điểm để luyện tập tại nhà nhé!

Bài tập tổng hợp tiếng Anh lớp 7

Bài tập về các thì tiếng Anh lớp 7

Bài tập về giới từ tiếng Anh lớp 7

Đề thi 1 tiêng Anh lớp 7

Đề thi 2 tiếng Anh lớp 7

Đề thi 3 tiếng Anh lớp 7

Kiến thức tiếng Anh lớp 7 tuy chưa có gì phức tạp, tuy nhiên các em học sinh nên nắm được những gì cơ bản nhất để vận dùng vào làm bài tập. Các em học sinh có thể tham khảo các chủ điểm về ngữ pháp và từ vựng trên trang học tiếng Anh online English4u và làm bài tập trực tuyến tại nhà nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ