Số thứ tự tiếng Anh từ 1 đến 100

Số thứ tự tiếng Anh từ 1 đến 100

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 30/07/2016

Hướng dấn cách đọc số thứ tự tiếng Anh từ 1 đến 100, cách chuyển đổi số đếm sang số thứ tự và cách sử dụng số thứ tự.

Số thứ tự tiếng Anh từ 1 đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đây là cách viết số thứ tự trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, English4u sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển thể số đếm sang số thứ tự và cách dùng số thứ tự hợp lý nhất.

so-thu-tu-tieng-anh-tu-1-den-100

Số thứ tự trong tiếng Anh và cách sử dụng

1. Số thứ tự tiếng Anh từ 1 đến 100

1 - 10

1 (one) 1st (first)

2 (two) 2nd (second)

3 (three) 3rd (third)

4 (four) 4th (fourth)

5 (five) 5th (fifth)

6 (six) 6th (sixth)

7 (seven) 7th (seventh)

8 (eight) 8th (eighth)

9 (nine) 9th (ninth)

10 (ten) 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) 11th (eleventh)

12 (twelve) 12th (twelfth)

13 (thirteen) 13th (thirteenth)

14 (fourteen) 14th (fourteenth)

15 (fifteen) 15th (fifteenth)

16 (sixteen) 16th (sixteenth)

17 (seventeen) 17th (seventeenth)

18 (eighteen) 18th (eighteenth)

19 (nineteen) 19th (nineteenth)

20 (twenty) 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) 39th (thirty-ninth)

40 (forty) 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) 41st (forty-first)

42 (forty-two) 42nd (forty-second)

43 (forty-three) 43rd (forty-third)

44 (forty-four) 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) 49th (forty-ninth)

50 (fifty) 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) 100th (one hundredth)

Xem video cách đọc số thứ tự trong tiếng Anh

 

2. Sử dụng số thứ tự khi nào?

- Số thứ tự dùng để nói về vị trí của một vật nào đó hoặc xác định vị trí của vật đó trong một dãy.

- Danh hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường khi viết viết tên và số thứ tự bằng số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số thứ tự.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách chuyển số đếm sang số thứ tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, phải đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:     

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th ở số cuối cùng, nếu số cuối cùng nằm trong danh sách ngoài lệ trên thì dùng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred and twenty-first

3.3. Khi muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng đằng sau cùng thêm TH hoặc ST với số thứ tự 1, ND với số thứ tự 2, RD với số thứ tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

so-thu-tu-tieng-anh-tu-1-den-100

Cách chuyển số đếm sang số thứ tự

4. Bài tập về số thứ tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký hiệu viết tắt của số thứ tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby and Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... of January. To get to London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy to run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby and Mary returned home on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn có thể luyện phát âm thông qua số thứ tự trong tiếng Anh mà chúng tôi giới thiệu ở trên. Kết hợp với phần mềm phát âm tiếng Anh hiện đại của English4u để luyện tập hàng ngày tại nhà nhé các bạn.

x
Chia sẻ
Chia sẻ