Cấu trúc tiếng Anh viết lại câu thường gặp

Cấu trúc tiếng Anh viết lại câu thường gặp

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 18/03/2016

Cấu trúc tiếng Anh viết lại câu thường gặp sau đây sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức và làm bài tập hiệu quả hơn.

Một câu sẽ có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên được ý nghĩa. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số cấu trúc tiếng Anh viết lại câu thường gặp mà bạn có thể áp dụng vào bài học đó.

1. Cấu trúc tiếng Anh thông dụng

- It takes sb + khoảng thời gian + to do sth = sb spend + khoảng thời gian + doing sth

Ex: It took her 3 hours to get to the city centre = she spent 3 hours getting to the city.

- Understand = to be aware of

- Because + clause = because of + N

- Like = tobe interested in = enjoy = keen on

- Although + clause = despite + N = in spite of + N

Cấu trúc tiếng Anh nào thường gặp

- Succeed in doing sth = manage to do sth

- Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì

- everybody loves her Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

- prefer sb to do sth = would rather + sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

- Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì

- Can = tobe able to = tobe possible

- Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi. ..thì…

- No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

- Not…any more : không còn nữa

- At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào

- Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

- To be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích

- It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường

như rằng

- S + be + adj = S + V + O

- S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

- S + often + V = S + be used to +Ving /N

- This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

- S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

- S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than +

- S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

- It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

- S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

- S + like sth = S + be + fond of + sth

- I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth

- S + once + past verb = S + would to + do sth.

- S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

- S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

- S + V + not only ... + but also = S + V + both ... and

- S + V + both ... and ... = S + V + not only ... but also...

- In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive

- S + V + no + N = S + be + N-less

- S + be + adj + that clause = S + be + adj + to + V

Luyện viết hàng ngày

2. Cấu trúc viết lại câu của động từ

- to look at(v) = to have a look at (n): (nhìn vào)

- to think about = to give thought to: nghĩ về

- to be determimed to = to have a determination to: dự định

- to know (about) = to have knowledge of: biết

- to tend to = to have a tendency to: có khuynh hướng:

- to intend to +inf = to have intention of + V_ing: dự định

- to desire to = have a desire to: Ao ước

- to wish = to have a wish/to express a wish: ao ước

- to visit Sb = to pay a visit to Sb/to pay Sb a visit: thăm viếng

- to discuss Sth = to have a dicussion about: thảo luận

- to decide to = to make a decision to: quyết định

- to talk to = to have a talk with: nói chuyện

Học những cấu trúc nào?

- to explain Sth = to give an explanation for: giải thích

- to call Sb = to give Sb a call: gọi điện cho...

- to be interested in = to have interst in: thích

- to drink = to have a drink: uống

- to photograph = to have a photograph of: chụp hình

- to cry = to give a cry: khóc kêu

- to laugh at = to give a laugh at: cười nhạo

- to welcome Sb = to give Sb a welcome: chào đón

- to kiss Sb = to give Sb a kiss: hôn

- to ring Sb = to give Sb a ring: gọi điện

- to warn = to give warning: báo động, cảnh báo

- to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to: cố gắng

- to meet Sb = to have a meeting with Sb: gặp ai

 Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn các cấu trúc viết lại câu thì có thể tham khảo các kháa học tiếng Anh tại English4u với lớp học online sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị đó. 

Từ khóa Cau truc tieng Anh |
x
Chia sẻ
Chia sẻ