Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 26/06/2017

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh sẽ hữu ích cho các bạn học tiếng Anh

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng cho các bạn học tiếng Anh. Cùng tìm hiểu nhé.

=> Hướng dẫn cách dùng problem, trouble và issue

=> 10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh

=> Những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh

Cách sử dụng từ Would trong tiếng Anh

1. Sử dụng Would sau một số động từ

Chúng ta sử dụng would ('d) hoặc wouldn't khi chúng ta tưởng tượng một tình huống hoặc hành động (hay chúng ta nghĩ điều gì đó là không hiện thực).

Ví dụ:

- It would be nice to buy a new car, but we can't afford it.

Thật là tốt biết bao nếu mua một chiếc xe mới, nhưng chúng ta không đủ

tiền để trang trải.

- I'd love to live by the sea.

Giá mà tôi sống cạnh bờ biển này.

Chúng ta sử dụng would have (done) khi chúng ta tưởng tượng một tình huống hoặc một hành động trong quá khứ (điều mà đã không xảy ra).

Ví dụ:

- They helped us a lot. I don't know what we'd have done without their help.

Họ đã giúp chúng ta rất nhiều. Tôi không biết chúng ta sẽ làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của họ.

So sánh would (do) và would have (done):

- I would phone Sue, but I haven't got her number. (hiện tại)

Tôi rất muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi không có số của cô ấy.

I would have phoned Sue, I didn't have her number. (quá khứ)

Tôi đã muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi đã không có số của cô ấy.

Chúng ta thường sử dụng would trong các câu với If.

Ví dụ:

- I would phone Sue if I have her number.

Tôi sẽ điện cho Sue nếu tôi có số của cô ấy.

- I would have phoned Sue if I'd had her number.

Tôi đã gọi cho Sue nếu tôi có số của cô ấy.

2. So sánh will và would trong tiếng Anh

Ví dụ:

- I'll stay a bit longer. I've plenty of time.

Tôi sẽ ở lại thêm một chút nữa. Tôi có nhiều thời gian.

- I'd stay a bit longer, but I really have to go now. (So I can't stay longer)

Tôi rất muốn ở lại thêm một chút nữa, nhưng thực sự bây giờ tôi phải đi.

(Vì thế tôi không thể ở lại lâu hơn nữa)

- I'll phone Sue. I've got her number.

Tôi sẽ điện cho Sue. Tôi có số của cô ấy.

- I'd phone Sue, but I haven't got her number. (so I can't phone her)

Tôi đã rất muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi đã không có số của cô ấy.

(vì thế tôi không thể gọi cho cô ấy)

Đôi khi, would/wouldn't là dạng quá khứ của will/won't.

Ví dụ:

- Hiện tại:                                         

Tom: I'll phone you on Sunday.

Tôi sẽ gọi cho bạn vào Chủ nhật.    

Ann: I promise I won't be late.

Tôi hữa sẽ không đi muộn nữa.        

Liz: Damn! The car won't start.

Bực thật! Chiếc xe không chịu nổ máy.     

- Quá khứ:

Tom said he'd phone me on Sunday.

Tôi đã nói là anh ấy sẽ gọi điện cho tôi vào Chủ nhật.

Ann promised that she wouldn't be late.

Ann đã hứa rằng cô ấy sẽ không đi muộn nữa.

Liz was annoyed because her car wouldn't start.

Liz đã rất khó chịu bởi vì chiếc xe của cô ấy không chịu nổ máy.

3. Cấu trúc Wouldn't do something

Somebody Wouldn't do something có nghĩa là anh ta/chị ta từ chối làm điều đó.

Ví dụ:

- I tried to warn him, but he wouldn't listen to me.

(= he refused to listen)

Tôi đã cố gắng cảnh báo anh ta, nhưng anh ta đã không nghe.

- The car wouldn't start. (= it 'refuse' to start)

Chiếc xe không chịu nổ máy.

Bạn có thể sử dụng would khi bạn nói về điều gì mà đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ.

Ví dụ:

- When we were children, we lived by the sea. In summer, if the

weather is fine, we would all get up early và go for a swim.

Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đã sống gần bãi biển. Vào mùa hè, nếu

thời tiết là đẹp, tất cả chúng tôi thường dậy sớm và đi tắm biển.

- Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.

Bất cứ khi nào Richard nổi giận, anh ta thường đi ra khỏi phòng.

Với nghĩa như trên, would tương tự với used to.

Ví dụ:

- Whenever Richard was angry, he used to walk out of the room.

Bất cứ khi nào Richard nổi giận, anh ta thường đi ra khỏi phòng.

Lưu về và học chăm chỉ đề biết cách dùng Would chính xác nhé. Tham khảo thêm cách học ngữ pháp tiếng Anh của English4u để học hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ