Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai

Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 25/11/2016

Hướng dẫn bạn viết một bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai hay và kết hợp bài viết mẫu

       Trong cuộc sống của mỗi người ai cũng có những ước mơ cho bản thân. Để nói lên ước mơ của bản thân mình bằng việc viết một bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai phải viết như thế nào? Sau đây English4u sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết và một số bài mẫu.

           

        Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai

=> Bài viết tiếng Anh về mẹ

=> Bài viết tiếng Anh về công việc hằng ngày

=> Bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố

1. Cách viết bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai

          Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai gồm có 3 bước như sau:

1.1. Bắt đầu bằng một luận điểm rõ ràng

Phần mở đầu nên thể hiện rõ những gì bạn muốn nói trong cả bài luận. Cách thông thường là bạn hãy trả lời cho câu hỏi:

–  Ước mơ tương lai của bạn là gì?

– Tại sao bạn lại có ước mơ đó?

Một số ví dụ:

- My dream is to become a civil engineer. Ever since I was a child with a Lego set, I have enjoyed building things. Engineering would let me express my love for creating things, and allow me to apply my science and math skills.

=> Ước mơ của tôi là trở thành một kỹ sư dân sự. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ với một bộ Lego, tôi đã rất thích xây dựng mọi thứ. Kỹ thuật cho phép tôi bày tỏ tình yêu của mình với việc chế tạo ra các vật, và cho phép tôi áp dụng các kỹ năng khoa học và toán học của tôi.

- In the future, I would like to become a teacher. Teaching seems like the perfect match for me because I enjoy working with children and teaching them new skills. Also, my old teachers have played an important role in my life and I hope to do the same for my students in the future.

=> Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên. Giảng dạy có vẻ là mảnh ghép hoàn hảo đối với tôi vì tôi thích làm việc với trẻ em và dạy chúng những kỹ năng mới. Ngoài ra, những người giáo viên cũ của tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi và tôi hy vọng sẽ làm được điều tương tự cho các học sinh của mình trong tương lai.

1.2. Phần thân bài

 Hãy giải thích, mở rộng luận điểm bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi bạn tự đặt ra để làm rõ hơn vấn đề.

Một số câu hỏi ví dụ:

- How did you first get interested in this type of work? Did someone in this career inspire you?

=> Làm thế nào mà bạn có sự quan tâm ban đầu với công việc này? Có ai trong nghề này truyền cảm hứng cho bạn?

- What do you hope to accomplish in this career?

=> Bạn hy vọng đạt được điều gì trong sự nghiệp này?

- How are you make your dreams?

=> Bạn thực hiện ước mơ của bạn như thế nào?

1.3. Kết thúc một cách ấn tượng

Ví dụ:

- Medicine is a very honorable profession, since it seeks to help those who need it the most. I am looking forward to taking the first step toward becoming a doctor.

=> Y là một nghề rất đáng kính trọng, vì nó tìm cách giúp đỡ những người cần nó nhất. Tôi đang rất mong chờ được đi những bước đầu tiên hướng tới việc trở thành một bác sĩ.

- Seeing people enjoy my cooking is one of the best feelings in the world. Becoming a chef is one way I can spread this joy to many more. Hopefully someday I will even have my own restaurant named after me!

=> Nhìn mọi người thưởng thức món ăn của mình là một trong những cảm giác tốt nhất trên đời. Trở thành một đầu bếp là một trong những cách tôi có thể chia sẻ niềm vui này nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi thậm chí sẽ có nhà hàng của riêng mang tên mình!

2. Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai mẫu

2.1. Dreams become tourist guides (Ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch)

Society has been developed, which is attached to the improvement of the material life and spiritual needs of people and from which higher. In particular, tourism is one of the requirements is becoming increasingly popular, tourism is developed from that. Evident from the fact that with passion from childhood, I have grown in my dreams someday become a tour guide, and I myself will choose it as a career to develop the relatives in the future.

Since childhood, I have dreamed of traveling all over the country. What could be better than to be sitting on the bus, train traveling across the length of the S-shaped strip of land. Each area where all the mysteries in her own history, geography, it makes travel more enjoyable. Over the first trip of his desire to become a tour guide in intense when I rolled my eyes of you listening guides unhesitatingly in a certain place, or when I was fascin ated by the game little different on each bus, by complaints was too articulate their humor. In my mind, they are very talented. Growing up, I began to notice other criteria for choosing a career as social needs, career opportunities, etc ... But it seems that tourism and especially vocational instructors never out of fashion. Tour guide is always in the top of the industry long-term development and sustainability. Since then, I even brought in his determination to become a tour guide. Tour guides will "get" a lot. I'm going to go a lot of places, being exposed to many, many cultures with traditions of their own. I will have the opportunity to learn new things about each of their country as well as more experienced for themselves. I will also hone and develop a lot of skills, personality and skills of self-management group of tourists, game management skills, sense of responsibility, dynamism, flexibility and dexterity. In addition, the knowledge of history, geography, foreign language will be carried out using regularly. All of them are my favorite subjects from the second level, and is the subject that I can be proud that he learned well. The income of the profession is also quite high and stable. If you are a man of ability and knowledge, become a tour guide will help you be more successful in life and work. The tour guide also brought in his noble mission. They both advertisers, just as diplomats. They are directly promote the image of our country to the world, to bear all the glibly express all the beauty is Vietnam. In addition, the guide is an important factor contributing to the development of the tourism industry. Today, tourism is increasingly becoming a vital economic sectors, bringing many benefits to the national economy as well as to guide the economy. Thus, the role of tour guide is extremely important. Really proud of how they are standing in the ranks of guides to help the country. Careers travel guides, as well as many other professions, there are challenges, sacrifices. But I loved it and determined to try to learn well the cultural and technical skills required for this job. For me, this is a job that can help develop themselves and contribute to the country effectively.

2.2. Dream about the voyage around the world (Ước mơ được đi vòng quanh thế giới)

What does a dream mean if taken on a scale of people’s life? Apparently, it means a lot; because people are used to hold on to their dreams, to protect them from the infringements of the other people, to strongly believe that without dreams their life will be ordinary and senseless.

Those people, who do not have any cherished dreams, even though they will never be able to make it come true, seem to be deprived of something special, just like those people, who lack a sense of humor. The thing is, our ability to dream plays an important role in our life: it helps us, gives moral support, helps to believe in ourselves and to go through the difficulties and offences.

As for me, I’ve always dreamt about the voyage around the world and many times before going to bed I have imagined myself on a huge cruise vessel full of large luxurious boutiques, night clubs and other entertainments. Just imagine marvelous sunset and tranquil ocean; you are sitting in the Jacuzzi with a glass of champagne and admiring the scenery! Although I realize that I am still far from my dream, I’m working hard to make it come true!

Every person has the right to dream, though these dreams may be absolutely illusive, because there is nothing plain and simple in this world and the life will be bright, multi-colored and vivid only when we let us believe in it and see how changeable

Tiếng Anh về ước mơ trong tương lai là một bài viết hay, mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn viết nên cho mình một bài hay. English4u luôn đồng hành với quá trình học tiếng Anh của bạn để đưa ra những bài viết tiếng Anh hay

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ