Các cách nói về khả năng và đưa ra dự đoán trong tiếng Anh

Các cách nói về khả năng và đưa ra dự đoán trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 29/03/2017

Các cách nói về khả năng và đưa ra dự đoán trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp bằng tiếng Anh trong tình huống dự đoán sự việc sẽ xảy ra trong tương lai

                Trong cuốc sống, đôi lúc chúng ta hay dự đoán về điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Sau đây là các cách nói về khả năng và đưa ra dự đoán trong tiếng Anh để bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong tình huống này.

=> Các bước bắt chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh

=> Thành ngữ diễn tả tâm trạng bằng tiếng Anh

=> 99 cách để nói “very good” trong tiếng Anh

Các cách nói về khả năng và đưa ra dự đoán trong tiếng Anh

1. Các từ hoặc cụm từ tiếng Anh dùng để diễn đạt sự việc có thể xảy ra, có thể tồn tại, có thể đúng

- Bound to = certain: chắc chắn

Ví dụ:

“They are bound to succeed!”

Họ chắc chắn thành công!

- Sure to = certain: chắc chắn

Ví dụ:

“He is sure to win the championship.”

Anh ta chắc chắn giành chức vô địch.

- Likely to = probable: có lẽ, có khả năng

Ví dụ:

“We are likely to win the contract.”

Chúng ta có khả năng sẽ giành được hợp đồng.

- Definite = sure: chắc chắn

Ví dụ:

“He’s a definite frontrunner for the job!”

Anh ta hẳn là người có triển vọng thành công trong công việc.

- Probable: có thể xảy ra

Ví dụ:

“It’s probable that we will be on holiday around then.”

Có lẽ chúng ta sẽ nghỉ lễ sau đó.

- Likely: có lẽ, có khả năng

Ví dụ:

“An election is likely next year.”

Cuộc bầu cử có lẽ sẽ diễn ra vào năm sau.

- Will definitely happen (Chắc chắn sẽ xảy ra)

“There will definitely be a storm later.”

Chắc chắn sẽ có một cơn bão sau đó.

- Will probably happen (Có lẽ sẽ xảy ra)

“They will probably take on more staff.”

Họ có lẽ sẽ tuyển thêm nhân viên.

2. Các từ được dùng để diễn đạt sự việc có khả năng xảy ra nhưng không chắc chắn

- May: có thể

Ví dụ:

“We may be able to help you.”

Chúng tôi có thể có khả năng giúp bạn.

- Might: có thể

Ví dụ:

“There might be a holiday next month – I’m not sure.”

Có lẽ có một kì nghỉ vào tháng sau – Tôi không chắc lắm.

- Could: có thể

Ví dụ:

“There could be a bug in the system.”

Có thể là có một lỗi sai trong hệ thống.

- … is possible: có thể

Ví dụ:

“Do you think he will resign?” “Yes, that’s possible.”

Bạn có nghĩ rằng ông ta sẽ từ chức? Ừ, có thể.

- … is unlikely: không chắc 

Ví dụ:

“It’s unlikely that she will move.”

Không chắc rằng cô ta sẽ chuyển.

- Will possibly: có lẽ

Ví dụ:

“She’ll possibly tell us tomorrow.”

Ngày mai có lẽ cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết.

- Probably won’t: có lẽ không

Ví dụ:

“They probably won’t hear until next week.”

Họ có lẽ sẽ không nghe cho tới tuần sau.

- Definitely won’t: chắc chắn không

Ví dụ:

“I definitely won’t go to the party.”

Tôi chắc chắn không đến bữa tiệc đâu.

- … is highly unlikely: chắc chắn

Ví dụ:

“It’s highly unlikely that the company will expand.”

Chắc chắn rằng công ty sẽ mở rộng

Chú ý: Hãy cẩn thận với vị trí của từ:

“Definitely” và “probably” đứng sau “will” (ở câu khẳng định) và đứng đằng trước “won’t” ở câu phủ định.

Ngoài ra, chúng ta có thể thêm từ để làm thay đổi mức độ khả năng xảy ra:

- highly likely / unlikely (= very likely / unlikely): rất có khả năng

- quite likely / probable / possible (= more likely, probable or possible): rất có thể

- could possibly / probably: có khả năng

- most definitely won’t (= even more unlikely): nhất định không

3. Đưa ra dự đoán (making predictions)

          Khi các bạn muốn đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, các bạn hãy sử dụng “will”, đi sau “will” là động từ nguyên thể không có “to”. Hoặc sử dụng “going to”, theo sau nó là một động từ.

Ví dụ:

- “What do you think will happen next year?”

=> Điều gì bạn nghĩ sẽ xảy ra năm sau?

- “Next week is going to be very busy, I think.”

=> Tuần tới có lẽ sẽ rất bận rộn, tôi nghĩ vậy.

- “There won’t be a rise in house prices next year.”

=> Có lẽ sẽ không tăng giá nhà vào năm tới.

- “He isn’t going to win the election.”

=> Ông ta có lẽ sẽ không dành thắng cuộc tranh cử.

4. Đưa ra dự đoán trên kinh nghiệm của bạn

          Bạn có thể đưa ra dự đoán dựa trên những hiện tượng hay sự việc bạn đang quan sát thấy. Khi đó bạn phải sử dụng “going to” + V. Lưu ý là không dùng will nhé.

Ví dụ:

- “Watch out! You’re going to hit that car in front.”

=> Coi trừng! Bạn sắp đâm vào xe đằng trước đó.

- “It’s going to be a lovely day today – not a cloud in the sky.”

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời – không có gợn mây nào trên bầu trời cả.

Phía trên là các cách nói về khả năng và đưa ra dự đoán trong tiếng Anh. Luyện tập hằng ngày trong giao tiếp để ghi nhớ những cách này nhé. Ngoài ra tham khảo thêm cách học tiếng Anh giao tiếp của chúng tôi. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ