Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học

Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 06/03/2017

Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học sẽ giúp bạn hoàn thành bài nói giới thiệu về trường học một cách tự tin nhất

               Trường học là nơi có nhiều kỷ niệm nhất với tuổi học trò và sẽ không bao giờ quên những ngôi trường đã gắn bó với mình bao năm tháng. Nếu bạn được giao đề tài nói về trường học của bạn bằng tiếng Anh, bạn sẽ làm thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới bạn cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học, nhằm giúp bạn tự tin trình bày trước đám đông.

=> Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

=> Bài nói tiếng Anh về kỉ niệm đáng nhớ

=> Cách học nói tiếng Anh trôi chảy

Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học

1. Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học

Cấu trúc bài nói:

1.1. Phần mở đầu

          Ban đầu các bạn sẽ bắt đầu bằng những câu chào hỏi, để lấy được tinh thần trước khi nói:

- Hello everyone/ everybody, My name is Linh:  Xin chào mọi người, tên của tôi là Linh.

- Ladies and gentlemen!: Kính chào quý vị đại biểu!

          Giới thiệu đề tài của bài nói thường sử dụng những câu sau:

- I’m going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………)

- I will take a look at…… (Tôi sẽ nói qua về…….)

- I will tell you something about the background of …… (Tôi sẽ nói cho các bạn vài điều căn bản về……)

- I will fill you in on the history of…….. (Tôi sẽ cho các bạn nghe lịch sử của……)

- I want to concentrate on ……….. (Tôi muốn tập trung nói về ……)

- Today I am here to present to you about …: Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…

- I would like to present to you …: Tôi muốn trình bày với các bạn về …

- As you all know, today I am going to talk to you about….: (Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)

- I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

1.2. Phần nội dung chính

- Đầu tiên là nhận định của bạn về đề tài được nói đến. Sau đó trình bày chi tết về đề tài này. Bạn phải nói chân thực, mạch lạc từng ý và có ví dụ chứng minh để bài nói thêm sinh động.

- Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân hoặc những thông tin thực tế thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài nói của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người nghe.

1.3. Phần kết bài

          Ở phần này bạn phải chốt lại vấn đề đước nói đến, tóm tắt lại với các câu sau đây:

- That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about….:Tôi xin dừng bài nói hôm nay tại đây. Tôi vừa nói về…

- To summarize, I ….: Tóm lại, tôi …

- I hope that my presentation today will help you with what I said: Tôi hy vọng bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những nội dung tôi đã đề cập.

          Kết thúc bài nói thì bạn nên cảm ơn mọi người:

- Thank you for listening / for your attention: Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung

- Thank you all for listening, it was a pleasure being here today: Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.

- Well that’s it from me. Thanks very much: Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.

- Many thanks for your attention: Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.

- May I thank you all for being such an attentive audience: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.

2. Bài nói tiếng Anh mẫu về trường học hay nhất

2.1. Bài số 1

I often call Nhuan Trach Primary School is my second home. School children, though not very large but very spacious and clean. High school entrance and spacious, the two sides is the flower corridor leads straight to the playground and the classroom.

School Grounds are wide, around the yard Poinciana trees and ancient shade cover, with flower beds and lawns green. Listed under the tree row of stone for us to read books and talk after each lesson.

The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning and also exhibited the post office corner, nice article. In addition, you also have the other classrooms as music room, computer science, library, classrooms English …

I even loved the school because here we have good friends and the teachers are always interested to teacher impart knowledge to us. I loved my second home!

Bài dịch:

Tôi thường gọi Trường Tiểu học Nhuận Trạch là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ngôi trường dành cho trẻ em, mặc dù không phảilà rất lớn nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Lối vào trường cao và rộng rãi, hai bên là hành lang hoa được dẫn thẳng đến sân chơi và các lớp học.

Sân trường rộng, xung quanh sân là những cây phượng vĩ và bóng mát cổ kính che phủ, với những bồn hoa và thảm cỏ xanh. Bên dưới cây là hàng ghế đá cho chúng tôi đọc sách vànói chuyện sau những giờ học

Các phòng học có đầy đủ bàn ghế, tủ cho học tập và cũng trưng bày các góc bưu phẩm, bài viế đẹp. Ngoài ra, bạn cũngcó những phòng học khác như phòng âm nhạc, khoa học máy tính, thư viện, phòng học tiếng Anh …

Tôi thậm chí rất thích ngôi trường này vì ở đây chúng tôi có những người bạn tốt và các giáo viên luôn quan tâm giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Tôi yêu quê hương thứ hai của tôi!

2.2. Bài số 2

My dream school would be in my country Alexandria..I know there is a lot of schools here but its not like mine...I would make a great building surrounded by grass , trees and flowers ...I would make an option in this school that every student choose the language they would love to learn like Spanish ,English ,German...etc and this would start after grade 5 after we give them all language we have ...and the school must at least have not less than 5 languages...and I would make for every language an professional teachers, for the students...

They should to talk English all the time in every lesson until they reach their 5th grade then they should to talk in the language that had chosen by them...and if I have a lot of money I would make a modern classes with a small wardrobe in every class for the students to put their jackets or whatever... and putting water machine..there would be a large room for every staff.. like English staff sit together in a modern and large room ...and other staff have the same thing ..about the garden I would like it to be huge garden to make the students feel free to move and play and do everything they want ..and for sure would put guards in the garden if anyone get hurt or something like that ..

It would be from 9 am to 3 pm it would be only 6 lessons in the day and about the curriculum I would not like it to be like any other curriculum I would like to suits our generation and every year must be changed and it should depend on the innovation and challenge ..I would make all my students work hard and I would encourage them by giving gifts for students who worked hard and there will be a sport day in every month ..I would put an extra lesson 3 days in a week called innovation and this will teach students how to innovate anything they could benefit from it with minimum cost ..I would like to build a huge library and it would have all the books in all fields that could utilize the students ...and for sure there would be in their break a meal for every student..

Bài dịch:

Ngôi trường ước mơ của tôi sẽ là ở trong nước của tôi .. tôi biết có rất nhiều trường học ở đây nhưng nó không thích theo ý tôi ... Tôi sẽ làm cho một tòa nhà lớn được bao quanh bởi thảm cỏ, cây và hoa ..Tôi sẽ làm một tùy chọn trong ngôi trường này mà mỗi học sinh chọn các ngôn ngữ mà họ yêu thích tìm hiểu như ngôn ngữ Tây Ban Nha, Anh, Đức ... vv và điều này sẽ bắt đầu sau lớp 5 sau khi chúng tôi cung cấp cho họ tất cả các ngôn ngữ mà chúng ta có ... và các trường ít nhất phải có không ít hơn 5 ngôn ngữ ... và tôi sẽ làm cho mọi ngôn ngữ là một giáo viên chuyên nghiệp, cho những học sinh ...

Họ nên nói tiếng Anh mọi lúc trong lớp học cho đến khi họ đạt đến lớp 5 của họ sau đó họ nên nói chuyện bằng ngôn ngữ đã được họ lựa chọn ... và nếu tôi có rất nhiều tiền tôi sẽ làm cho một lớp học hiện đại với một tủ quần áo nhỏ trong mỗi lớp học để cho các học sinh cất áo khoác của họ hoặc bất cứ thứ gì... và đặt máy uống nước cho ..Ở đó sẽ là một phòng lớn để mỗi giáo viên .. như giáo viên tiếng Anh ngồi lại với nhau trong một căn phòng thật hiện đại và lớn ... và các giáo viên khác đều như vậy.. Về khu vườn tôi muốn nó phải là khu vườn thật lớn để làm cho học sinh cảm thấy tự do di chuyển và chơi và làm tất cả mọi thứ họ muốn ..và chắc chắn sẽ đặt bảo vệ trong vườn nếu có ai bị thương hay một cái gì đó như thế ..

Thời gian sẽ bắt đầu từ 9h sáng đến 3h chiều, sẽ chỉ có 6 bài học trong ngày và về chương trình giảng dạy tôi sẽ không muốn nó sẽ được giống như bất kỳ chương trình giảng dạy khác, tôi muốn để phù hợp với thế hệ chúng ta và mỗi năm phải được thay đổi và nó nên phụ thuộc về đổi mới và thách thức ..Tôi sẽ làm cho tất cả các học sinh của tôi chăm chỉ và tôi sẽ khuyến khích họ bằng cách tặng quà cho những học sinh đã chăm chỉ và sẽ có một ngày thể thao trong mỗi tháng ..Tôi sẽ đặt một bài học thêm 3 ngày trong một tuần gọi là đổi mới và điều này sẽ dạy cho học sinh cách sáng tạo bất cứ điều gì họ có thể để được hưởng lợi từ nó với chi phí tối thiểu ..Tôi muốn xây dựng một thư viện khổng lồ và nó sẽ có tất cả những cuốn sách trong mọi lĩnh vực để mọi sinh viên có thể sử dụng hữu ích... và chắc chắn sẽ có trong giờ nghỉ của họ một bữa ăn cho mỗi học sinh..

2.3. Bài số 3

The name of my school is Oxford English School. It is situated in the middle of the town I live in. it is a very large school.

The school building is old but beautiful. There are many classrooms in it. The Principal is a middle-aged European. He is a kind and very efficient man.

The teachers of my school are of many races. Some are Chinese, some are Malay and some are Indian. There are also a few European teachers. They are all very clever and hardworking teachers. All the pupils like them very much.

As there are many pupils in my school, the library, the play ground and the hall are all very large. Pupils may be seen learning in the library, playing in the playground or performing gymnastics in the hall with great interest.

I am indeed proud of my school.

Hy vọng cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học ở trên sẽ giúp bạn hoàn thành bài nói xuất sắc nhất. Quan trọng là bạn phải luyện viết và luyện nói trước cho thành thạo đã rồi mới có thể trình bày tốt các bài nói tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo cách học nghe và nói tiếng Anh để luyện nói hiệu qủa. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ