Những câu nói tiếng Anh hay nhất về học tập

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về học tập

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 24/03/2016

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về học tập giúp bạn học thêm từ vựng và cấu trúc tiếng Anh

Học tập với chúng ta không hề có giới hạn về không gian hay thời gian. Học tập được xem là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi con người. Tuy nhiên học tập luôn đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của con người. Hi vọng những câu nói tiếng Anh hay nhất về học tập sau đây sẽ giúp bạn có thêm động lực để học tốt hơn nhé.

- The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you. (Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn)

- Adventure is the best way to learn. (Trải nghiệm là cách học tốt nhất)

- Once you stop learning, you’ll start dying. (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết)

Những câu nói tiếng Anh về học tập

- Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ)

- I will always choose a lazy person job…because he will find an easy way to do it – Bill Gate (Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó… bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó)

- You will never be brave if you don’t get hurt. You will never learn if you don’t make mistakes. You will never be successful if you don’t encounter failure. (Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại)

- If I fail, I try again and again, and again… - Nick Vujicic (Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa)

- Sow a thought, anh you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny. – Samuel Smiles (Gieo suy nghĩ gặt hành động, giao hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận)

- We can not change yesterday, but we can make the choice to make today a wonderful day. (Chúng ta không thể thay đổi hôm qua, nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm cho hôm nay trở thành một ngày tuyệt vời)

- If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. (Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại)

- Never stop learning because life never stop teaching (Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy)

Học từ vựng qua các câu nói hay

- Learning is the treasure that will follow its owner everywhere. (Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi)

- Education is the most powerful weapon we use to change the world. (Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

- Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever (Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi)

- A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer. (Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái)

Những câu nói tiếng Anh hay về học tập không chỉ giúp bạn có thêm động lực trong cuộc sống mà còn có thêm từ vựng tiếng Anh và cấu trúc tiếng Anh mới nữa đó. 

x
Chia sẻ
Chia sẻ