• Việt - Anh
  • Anh - Việt
Chọn chủ đề :
Từ được chọn
Danh sách từ
Chọn tất cả
aunt
bride
bridegroom
brother
brother-in-law
child
cousin
dad
daughter
daughter-in-law
father
father-in-law
fiancé
fiancée
godchild
god-daughter
godfather
godmother
godson
grandchild
granddaughter
grandfather
grandma
grandmother
grandson
groom
half-brother
husband
mother
mother-in-law
nephew
niece
Đã thuộcChưa thuộc