Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công

Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 29/11/2016

Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công để bạn vận dụng trong cuộc sống và luyện nói tiếng Anh

             Thành công phải cần sự nổ lực và đúc kết nhiều kinh nghiệm để phấn đấu. Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công được English4u sưu tầm sau đây sẽ giúp bạn có những kinh nghiệm để đi đến thành công nhanh nhất.

=> Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về gia đình

=> Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

=> Những câu nói tiếng Anh thông dụng

Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công

1."Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties."

=> Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

2. "Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved."

=> Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

3."It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome."

=> Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

4."The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it."

=> Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

5. "How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success."

=> Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

 6."A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success."

=> Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

7. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

=> Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

8.“We cannot insure success, but we can deserve it.”

=> Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

9. “I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”

=> Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

10."The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear."

=> Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

11."For success, attitude is equally as important as ability."

=> Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

12."To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered."

=> Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

13."To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions."

=> Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.

14."Success usually comes to those who are too busy to be looking for it."

=> Sự thành công thường đến với những ai quá bận rộn đi tìm nó.

15. "Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get."

=> Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

16."People rarely succeed unless they have fun in what they are doing."

=> Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

17."Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success."

=> Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

18."Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful."

=> Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công

19. “Strive not to be a success, but rather to be of value.”

=> Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

20. “To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.”

=> Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

          Trên đây là những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công để bạn có thể vận dụng trong cuộc sống và luyện nói tiếng Anh hằng ngày. Những câu nói này cũng là cách học nghe và nói tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh muốn đạt được thành công bạn phải nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày và English4u luôn ở bên bạn để mang đến cho bạn những thành công.

 

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ