Mẫu bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất

Mẫu bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 24/05/2017

Mẫu bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất sẽ giúp các bạn hoàn thành bài viết về chủ đề này hiệu quả

Bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất là chủ đề quen thuộc hay gặp trong các kì thi tiếng Anh. Dưới đây, English4u xin chia sẻ mẫu bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất để các bạn hoàn thành bài viết tốt nhất.

=> Bài viết tiếng Anh về sở thích nuôi động vật

=> Bài luận tiếng Anh về bạn bè của bạn hay nhất

=> Cách viết thư hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh

Mẫu bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất

1. Bài số 1

Today if there is any institution which has the greatest influence on us after the family, it is the school. The time that we spend in school are not only time spent in learning and filling our minds with knowledge, but also time spent forming our character, acquiring various attitudes and imbibing basic principles of life. The basic traits of our personality are formed during our school days.

The name of my school is Nguyen Binh Khiem High School. It is situated in the suburb of  Hai Phong city. It is considered to be one of the finest schools in the city, highly acclaimed for its excellent for number of talented students. The school building is an impressive structure. It consists of four three – floor blocks and has about 36 classrooms. Classrooms are spacious and airy.

Two staircases at both ends lead to the floors. The school has a well-equipped library, a well- established science laboratory and two excellent computer room, all of which are situated on the a separate block.

There is an area for learning physical education and sports. Two cemented basketball courts stand in the right corner, while the school’s football field is in the center of the area. On the left center, there are two courts for badminton and volleyball. A small garden full of flower plants surrounds the school building adding to the charm and beauty of the entire complex.

My school has over 1200 students. Our headmaster is an experienced and efficient person who has been at his job for the last 10 years and more. Under his able direction, the school has been obtaining many good result and gain the dispute in the city. The teachers here are well-experienced and knowledgeable in their subjects.

A lot of emphasis are given to character formation, moral education and acquiring good values of life. Although the school environment is rather strict and time-table based, but there is lot of fun and joy in the school. Matches, tournaments, musical shows, competitions, events, etc. make my school life lively, interesting and enjoyable.

I am proud to be a student of Nguyen Binh Khiem High school.

=> Bài dịch:

Ngày nay, nếu có bất cứ nơi nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với chúng tôi sau khi gia đình, đó là trường học. Thời gian mà chúng ta dành ở trường không chỉ là thời gian để học và trau dồi kiến thức, mà còn là thời gian để tạo nên tính cách của chúng ta, có được tư cách và trải nghiệm những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Các đặc điểm cơ bản của tính cách của chúng ta được hình thành trong những ngày học của chúng ta.

Tên của trường tôi là trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó nằm ở ngoại ô thành phố Hải Phòng. Nó được coi là một trong những trường tốt nhất trong thành phố, rất được hoan nghênh vì sự xuất sắc của nó đối với số học sinh tài năng. Việc xây dựng trường học là một cấu trúc ấn tượng. Nó bao gồm bốn khối ba tầng và có khoảng 36 phòng học. Các lớp học rộng rãi và thoáng mát.

Hai cầu thang ở cả hai đầu dẫn đến phòng học. Trường có một thư viện đầy đủ tiện nghi, phòng thí nghiệm khoa học được trang bị tốt và hai phòng máy tính tối tân, tất cả đều nằm trên một khối riêng biệt.

Có một khu vực để học thể dục và chơi thể thao. Hai sân bóng rổ xi măng ở góc phải, trong khi sân bóng đá của trường nằm ở trung tâm của khu vực. Ở trung tâm trái, có hai sân cho cầu lông và bóng chuyền. Một khu vườn nhỏ đầy hoa bao quanh tòa nhà của trường học thêm vào nét duyên dáng và vẻ đẹp của toàn bộ khuôn viên.

Trường tôi có trên 1200 sinh viên. Hiệu trưởng của chúng tôi là một người có kinh nghiệm và làm việc hiệu quả đã ở chức vụ này được hơn 10 năm. Dưới sự chỉ đạo của thầy, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt và giành được tranh chấp trong thành phố. Các giáo viên ở đây có kinh nghiệm và hiểu biết về môn học của mình.

Trường nhấn mạnh vào việc hình thành nhân vật, giáo dục đạo đức và có được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mặc dù môi trường học tập khá nghiêm khắc và dựa thời gian biểu, nhưng có rất nhiều niềm vui trong trường. Những trận đấu, giải đấu, chương trình ca nhạc, cuộc thi, sự kiện, làm trường học của tôi sống động và thú vị.

Tôi tự hào là một học sinh của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

2. Bài số 2

I often call Nhuan Trach Primary School is my second home. School children, though not very large but very spacious and clean. High school entrance and spacious, the two sides is the flower corridor leads straight to the playground and the classroom.

School Grounds are wide, around the yard Poinciana trees and ancient shade cover, with flower beds and lawns green. Listed under the tree row of stone for us to read books and talk after each lesson.

The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning and also exhibited the post office corner, nice article. In addition, you also have the other classrooms as music room, computer science, library, classrooms English ...

I even loved the school because here we have good friends and the teachers are always interested to teach and impart knowledge to us. I loved my second home!

=> Bài dịch:

Tôi thường gọi Trường Tiểu học Nhuận Trạch là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ngôi trường dành cho trẻ em, mặc dù không phải là rất lớn nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Lối vào trường cao và rộng rãi, hai bên là hành lang hoa được dẫn thẳng đến sân chơi và các lớp học.

Sân trường rộng, xung quanh sân là những cây phượng vĩ và bóng mát cổ kính che phủ, với những bồn hoa và thảm cỏ xanh. Bên dưới cây là hàng ghế đá cho chúng tôi đọc sách và nói chuyện sau những giờ học

Các phòng học có đầy đủ bàn ghế, tủ cho học tập và cũng trưng bày các góc bưu phẩm, bài viế đẹp. Ngoài ra, bạn cũng có những phòng học khác như phòng âm nhạc, khoa học máy tính, thư viện, phòng học tiếng Anh ...

Tôi thậm chí rất thích ngôi trường này vì ở đây chúng tôi có những người bạn tốt và các giáo viên luôn quan tâm giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Tôi yêu quê hương thứ hai của tôi!

3. Bài số 2

My dream school would be in my country Alexandria..I know there is a lot of schools here but its not like mine...I would make a great building surrounded by grass , trees and flowers ..I would make an option in this school that every student choose the language they would love to learn like Spanish ,English ,German...etc and this would start after grade 5 after we give them all language we have ...and the school must at least have not less than 5 languages...and I would make for every language an professional teachers, for the students...

They should to talk English all the time in every lesson until they reach their 5th grade then they should to talk in the language that had chosen by them...and if  I have a lot of money I would make a modern classes with a small wardrobe in every class for the students to put their jackets or whatever... and putting water machine..there would be a large room for every staff.. like English staff sit together in a modern and large room ...and other staff have the same thing ..about the garden I would like it to be huge garden to make the students feel free to move and play and do everything they want ..and for sure would put guards in the garden if anyone get hurt or something like that ..

It would be from 9 am to 3 pm it would be only 6 lessons in the day and about the curriculum I would not like it to be like any other curriculum I would like to suits our generation and every year must be changed and it should depend on the innovation and challenge ..I would make all my students work hard and I would encourage them by giving gifts for students who worked hard and there will be a sport day in every month ..I would put an extra lesson 3 days in a week called innovation and this will teach students how to innovate anything they could benefit from it with minimum cost ..I  would like to build a huge library and it would have all the books in all fields that could utilize the students ...and for sure there would be in their break a meal for every student..

=>  Bài dịch: Ngôi trường ước mơ của tôi sẽ là ở trong nước của tôi .. tôi biết có rất nhiều trường học ở đây nhưng nó không thích theo ý tôi ... Tôi sẽ làm cho một tòa nhà lớn được bao quanh bởi thảm cỏ, cây và hoa ..Tôi sẽ làm một tùy chọn trong ngôi trường này mà mỗi học sinh chọn các ngôn ngữ mà họ yêu thích tìm hiểu như ngôn ngữ Tây Ban Nha, Anh, Đức ... vv và điều này sẽ bắt đầu sau lớp 5 sau khi chúng tôi cung cấp cho họ tất cả các ngôn ngữ mà chúng ta có ... và các trường ít nhất phải có không ít hơn 5 ngôn ngữ ... và tôi sẽ làm cho mọi ngôn ngữ là một giáo viên chuyên nghiệp, cho những học sinh ...

Họ nên nói tiếng Anh mọi lúc trong lớp học cho đến khi họ đạt đến lớp 5 của họ sau đó họ nên nói chuyện bằng ngôn ngữ đã được họ lựa chọn ... và nếu tôi có rất nhiều tiền tôi sẽ làm cho một lớp học hiện đại với một tủ quần áo nhỏ trong mỗi lớp học để cho các học sinh cất áo khoác của họ hoặc bất cứ thứ gì... và đặt máy uống nước cho ..Ở đó sẽ là một phòng lớn để mỗi giáo viên .. như giáo viên tiếng Anh ngồi lại với nhau trong một căn phòng thật hiện đại và lớn ... và các giáo viên khác đều như vậy.. Về khu vườn tôi muốn nó phải là khu vườn thật lớn để làm cho học sinh cảm thấy tự do di chuyển và chơi và làm tất cả mọi thứ họ muốn ..và chắc chắn sẽ đặt bảo vệ trong vườn nếu có ai bị thương hay một cái gì đó như thế ..

Thời gian sẽ bắt đầu từ 9h sáng đến 3h chiều, sẽ chỉ có 6 bài học trong ngày và về chương trình giảng dạy tôi sẽ không muốn nó sẽ được giống như bất kỳ chương trình giảng dạy khác, tôi muốn để phù hợp với thế hệ chúng ta và mỗi năm phải được thay đổi và nó nên phụ thuộc về đổi mới và thách thức ..Tôi sẽ làm cho tất cả các học sinh của tôi chăm chỉ và tôi sẽ khuyến khích họ bằng cách tặng quà cho những học sinh đã chăm chỉ và sẽ có một ngày thể thao trong mỗi tháng ..Tôi sẽ đặt một bài học thêm 3 ngày trong một tuần gọi là đổi mới và điều này sẽ dạy cho học sinh cách sáng tạo bất cứ điều gì họ có thể để được hưởng lợi từ nó với chi phí tối thiểu ..Tôi muốn xây dựng một thư viện khổng lồ và nó sẽ có tất cả những cuốn sách trong mọi lĩnh vực để mọi sinh viên có thể sử dụng hữu ích... và chắc chắn sẽ có trong giờ nghỉ của họ một bữa ăn cho mỗi học sinh…

Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích đối với bạn. Tham khảo thêm chuyên mục bài viết tiếng Anh hay của English4u để luyện viết hằng ngày nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

 

 

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ