Unit1: My hobbies

Video bài giảngXem bài giảng để đọc đúng từ vựng chủ điểm của bài nhé.
Vocabulary
Making pottery
Làm đồ gốm
Ice-skating
Trượt băng
Playing volleyball
Chơi bóng chuyền
Collecting stamps
Sưu tầm tem
Playing chess
Chơi cờ
Knitting
Đan len
Drawing
Vẽ
Sightseeing
Ngắm cảnh
Making cake
Làm bánh
Task 1Do the following words go with “do”, “go” or “play? Put the them into the correct column. (Bạn có biết những từ dưới đây kết hơp được với “do”, “go” hay “play” hay không? Hãy kéo thả những từ đó vào cột phù hợp nhé.)
Jogging
Taek won do
Ballet
Table-tennis
Sailing
Skiing
Aerobics
Yoga
Basketball
Board games
Chess
Athletics
Baseball
Snowboarding
Cycling
Go
Do
Play
Task 2Choose the correct answers to fill in the blanks. (Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thành những câu dưới đây.)
1Do you want to ____ hiking with me?
A: play
B: go
C: do
2Have you ever ____ ice-hockey?
A: done
B: played
C: gone
3I find ____ yoga very relaxing.
A: going
B: doing
C: playing
4They ____ sailing yesterday.
A: did
B: went
C: played
5____ chess is a good mental exercise.
A: Doing
B: Going
C: Playing
6She ____ aerobics at the gym.
A: goes
B: plays
C: does
7I ____ athletics at school.
A: did
B: played
C: went
Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
manhtuyen
12/1/2021 3:58:44 PM
bài hay quá
Trương văn duy anh
12/1/2021 11:32:26 AM
hay
0987150064
11/29/2021 8:01:12 PM
Very good job
0976559025
11/24/2021 7:54:08 AM
this English wed is good and provide enough information but each student need to learn by heard and has desire
Đào Ngọc Huân
11/21/2021 1:52:04 PM
hay