Bill and Melinda Gates's interview

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Xem thêm clip khác
Bình luận về bài
Trần Thị Thu Am
12/10/2016 6:38:57 PM
great lesson!!!!
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận