Bill and Melinda Gates's interview

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Xem thêm clip khác
Bình luận về bài
Trần Thị Thu Am
12/10/2016 6:38:57 PM
great lesson!!!!
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ
Gửi tin nhắn đến hỗ trợ