Lien tu trong tieng Anh la gi

Liên từ trong tiếng Anh là gì?
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 08/07/2016
Liên từ là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu. Trong tiếng Anh có 3 loại liên từ: Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) và Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc).
x
Chia sẻ
Chia sẻ